Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.02.2018

V ŠPÚ sa konalo stretnutie skupiny odborníkov s cieľom podporiť a zvýšiť úroveň komunikačných zručností detí a žiakov v rámci školského vzdelávania

Odborníci z akademického prostredia ako aj školskej praxe diskutovali v Štátnom pedagogickom ústave o možnostiach ako zlepšiť úroveň komunikačných zručností žiakov v rámci školského vzdelávania.

„Je všeobecne známe, že komunikačné zručnosti sú v súčasnej virtuálnej dobe veľmi dôležité, ovplyvňujú výsledok sociálneho kontaktu - osobného i pracovného, zlepšujú úspech vo vzdelávaní i uplatnenie sa v práci,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Odborníci konštatovali, že formálne je požiadavka rozvíjania komunikačných zručností čiastočne začlenená v ŠVP v rámci vyučovacích predmetov a prierezových tém, ako je  mediálnej výchova alebo osobnostný a sociálny rozvoj.  Prítomní sa zhodli v tom, že je potrebné pripraviť konkrétne kroky na väčšiu  a systematickejšiu podporu tzv. „komunikačnej výchovy“ priamo v školskej praxi. V diskusii bolo uvedených viacero možností ako napríklad vypracovanie tém, štandardov cieleného voliteľného predmetu, vytvorenie metodického manuálu pre učiteľov pre jednotlivé stupne vzdelávania, kde je potrebné zohľadniť vek, respektíve vývinovú etapu žiakov. Okrem toho sa hovorilo aj o potrebe prípravy učiteľov v tejto oblasti  a možnostiach, ktoré už v súčasnosti existujú v rámci vysokoškolského vzdelávania, napr. v odboroch mediálna a masmediálna komunikácia. Na záver sa zúčastnení odborníci dohodli na tom, že v tejto prvej etape sa zosumarizujú všetky podklady a existujúce zdroje.

„V druhej fáze ich posúdime a rozhodneme sa pre ďalšie konkrétne kroky na intenzívnejšiu podporu zvýšenia komunikačných zručností našich žiakov, “ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.