Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.06.2019

Odborný seminár s workshopmi pre učiteľov K novým trendom vo výučbe etickej výchovy

Za podpory vedenia školy sa dňa 18. 6. 2019 stretli v Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove učitelia a učiteľky  etickej výchovy (ETV) z Prešovského a Košického kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Seminár K novým trendom vo výučbe etickej výchovy (Cesta k slušnosti a zodpovednosti) odborne pripravili a realizovali členovia Klubu etickej výchovy pri PK etická výchova Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave (doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, FiF UKF v Nitre, doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UMB v Banskej Bystrici, PaedDr. Zlata Dudová, Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove a PhDr. Dáša Vargová, CSc., Štátny pedagogický ústav, Bratislava).  

Učitelia a učiteľky etickej výchovy sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy a s metodickými námetmi a inšpiráciami, overenými v praxi. Tieto sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní osobnosti žiaka, na jeho hodnotovom rozmere, na kultivácii dobra v ňom, na poznaní svojich práv, ale aj povinností, na utváraní vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, na rozvíjaní komunikačných spôsobilostí, na prosociálnom správaní, na schopnosti kriticky myslieť, spolupracovať a riešiť problémy.

Seminár bol orientovaný na teoreticko-praktické témy v predmete etická výchova. V jeho obsahu dominovala téma Interakčného štýlu  učiteľa ETV a vedenie reflexií na hodinách. Prítomní učitelia a učiteľky sa aktívne zapojili do práce vo workshopoch. Overili si možnosti uplatnenia metodických námetov a inšpirácií v oblasti ľudských práv (Od práv a povinností k zodpovednosti, Najlepšie záujmy dieťaťa – ochrana a práva detí, Ľudské práva a diskriminácia) na hodinách etickej výchovy. Seminár poskytol príležitosť aj na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov a učiteliek etickej výchovy aj na odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie pre predmet etická výchova.

V diskusii zarezonovali problémy, ktoré učiteľov a učiteľky etickej výchovy najviac trápia: nízka didaktická pregraduálna príprava budúcich učiteľov ETV, nedostatok didakticko-metodických vzdelávacích ponúk pre učiteľov ETV, absencia učebníc z etickej výchovy pre druhý stupeň ZŠ a SŠ, podceňovanie hodnotovej výchovy žiakov, ako aj postavenie predmetu etickej výchovy v rozvrhu (nulté a posledné vyučovacie hodiny). Prítomní učitelia a učiteľky sa priklonili k názoru, aby všetci žiaci povinne absolvovali etickú výchovu.