Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.02.2019

CAF centrum  organizuje 26. – 27.marca školenie "Model CAF a jeho využitie v stredných školách"

Štátny pedagogický ústav sa prihlásil do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného progamu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Dôležitou súčasťou národného projektu je zriadenie CAF centra v ÚNMS SR, ktoré bude poskytovať konzultácie, poradenstvo, vzdelávacie aktivity a analyticko-metodickú činnosť pre zamestnancov a manažérov organizácií verejného sektora.

Jedna z prvých aktivít CAF centra je realizácia dvojdňového školenia pre zástupcov stredných škôl „Model CAF a jeho využitie v stredných školách“, ktoré sa bude konať 26. – 27. marca v priestoroch ÚNMS SR. Školenie pre riaditeľov, zástupcov riaditeľov a zamestnancov stredných škôl, ktorí majú záujem uplatňovať moderné manažérske nástroje, poskytne komplexný výklad modelu CAF ako nástroja komplexného manažérstva kvality a implementácie tohto modelu zlepšovania fungovania verejnej správy v praxi.   

„Model CAF predstavuje európsky nástroj na zlepšovanie a skvalitňovanie fungovania verejnej správy. V Európe tento model aktívne využíva mnoho stredných škôl, ktorým pomohol objektívne zhodnotiť aktuálne uplatňovaný spôsob riadenia a nájsť spôsob, ako dosahované výsledky zlepšiť. Myslím si preto, že by mohol byť užitočný aj pre stredné školy na Slovensku, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a uplatňovaniu moderných metód riadenia organizácie vo vzťahu k žiakom, zamestnancom a celej spoločnosti, “ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

CAF centrum pripraví v roku 2019 viacero školení, workshopov, konferencií a začne s implementáciou modelu CAF v organizáciách verejnej správy, ktoré získajú prostredníctvom národného projektu školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť. Podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke ÚNMS SR a v neskôr aj na novom Webportáli Kvalita verejnej správy.

Záujemcovia o získanie ďalších informácií o modeli CAF, sa môžu prihlásiť na školenie prostredníctvom nižšie uvedených linkov.

Program školenia (PDF, 523,2 kB)
Prihláška na školenie (DOCX, 312,9 kB)
Priihláška na školenie (ODT, 133,8 kB)