Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.01.2020

Dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Dodatky nájdete v prílohách aj na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu na stránke ŠVP pre základné školy v podkapitolách pre 1. stupeň a pre 2. stupeň ZŠ ako ďalšie dokumenty.

Dodatok č. 4 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny" bol schválený pod číslom  2019/11788:5-C1620 pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ktoré chcú vyučovať prvý cudzí jazyk iný ako anglický s platnosťou od 1.9.2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom.
Dodatok č. 5 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“ bol schválený pod číslom 2019/11788:6-C1620 a  je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.
Pre zapracovanie oboch dodatkov do ŠkVP môžu školy využiť informačný systém z projektu Digiškola, ktorý poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP. Obsahuje inovované ŠVP, ako aj Dodatok č. 4 a 5 a umožňuje tak školám zjednodušiť spracovanie nových školských vzdelávacích programov.

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5