Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.09.2018

SÚŤAŽ pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž Dejiny sebavedomia

Súťaž je určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Téma súťaže:

  • významné osobnosti (architekti, vedci, spisovatelia, umelci, športovci a pod.) z minulosti a súčasnosti, ktoré pochádzajú z daného regiónu alebo v danom regióne pôsobili/pôsobia;
  • významné regionálne udalosti.

Pozornosť by mala byť upriamená predovšetkým na priblíženie spoločensky menej známych osobností, resp. udalostí.

Kategórie:

1. kategória:  písomná

  • rozsah: max. 3 normostrany (1 normostrana = 1800 znakov)
  • písmo: Times New Roman 12b
  • riadkovanie: 1,5
  • 2 fotografie/2 ilustrácie

písomná – forma rozhlasovej poviedky

  • rozsah: max. 5 minút

Škola posiela prácu spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom so spracovaním osobných údajov elektronickou poštou na e-mailovú adresu podľa samosprávneho kraja do 01. októbra 2018.

Bratislavský kraj:                 sutazsebavedomieBA@statpedu.sk

Trnavský kraj:                       sutazsebavedomieTT@statpedu.sk

Trenčiansky kraj:                  sutazsebavedomieTN@statpedu.sk

Nitriansky kraj:                      sutazsebavedomieNR@statpedu.sk

Žilinský kraj:                          sutazsebavedomieZA@statpedu.sk

Banskobystrický kraj:           sutazsebavedomieBB@statpedu.sk

Prešovský kraj:                     sutazsebavedomiePO@statpedu.sk

Košický kraj:                          sutazsebavedomieKE@statpedu.sk

 

2. kategória:  výtvarná

  • ľubovoľná technika, plošné výtvarné práce, kresba, grafika a pod.
  • formát: A3

Výtvarné práce je potrebné na zadnej strane označiť (meno a priezvisko žiaka, trieda, škola, samosprávny kraj) a spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom so spracovaním osobných údajov poslať do 01. októbra 2018 na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P. O. Box 26
830 00 Bratislava.

Obálku označiť nápisom: Súťaž Dejiny sebavedomia. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

3. kategória:  audiovizuálna – filmové, animované spracovanie

  • rozsah: max. 5 minút

Škola posiela videozáznam na DVD spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom so spracovaním osobných údajov do 01. októbra 2018 na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P. O. Box 26
830 00 Bratislava

Obálku označí nápisom: Súťaž Dejiny sebavedomia. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

Odoslaním videa do súťaže účastník (zákonný zástupca účastníka) výslovne potvrdzuje, že je autorom videa a/alebo osobou oprávnenou nakladať s videom a udeľovať súhlas na jeho ďalšie použitie. Odoslaním videa do súťaže účastník, výslovne potvrdzuje, že odoslaním videa do súťaže neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto Podmienok súťaže udeľuje. Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži, v súvislosti s odoslaním videa do súťaže, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto Podmienok, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi, v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

Odoslaním videa do súťaže účastník udeľuje Organizátorovi licenciu na použitie videa alebo akejkoľvek jeho časti v zmysle platného Autorského zákona (185/2015 Z.z.). Účastník udeľuje Organizátorovi bezodplatnú výhradnú licenciu v neobmedzenom vecnom a teritoriálnom rozsahu.

Súťaž sa uskutoční v 2 úrovniach:

Krajské kolo

Termín ukončenia:                             01. 10. 2018

Vyhlásenie výsledkov:                       október 2018

Odborná komisia vyberie z každého samosprávneho kraja víťazov vo všetkých troch kategóriách.

Celoštátne kolo

Slávnostné vyhlásenie výsledkov:    november 2018

Do celoštátneho kola postupujú víťazi krajských kôl, z ktorých odborná komisia vyberie víťazov celoštátneho kola vo všetkých troch kategóriách.

Najlepšie práce (nielen víťazné) budú prezentované v regionálnej tlači, v zborníku najlepších prác a rozhlasovom vysielaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy: kontaktný formulár, súhlas so spracovaním osobných údajov