Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.08.2015

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v septembri 2015

Európsky workshop Demokracia a participácia sa uskutoční v dňoch 02. 11. – 04. 11. 2015 v Nemecku. Pracovným jazykom bude nemčina.

Vzdelávacia aktivita bude zameraná na výzvy z oblasti demokracie a participácie, čo znamená demokratická pedagogika, príklady dobrej praxe podporujúce participáciu žiaka na výučbe a pod.

Aktivity sa bude môcť zúčastniť 7 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je 2. september 2015.   

Európsky workshop Stratégie spolupráce školy, rodiny a spoločnosti ako kľúčových prvkov vzdelávacieho procesu zameraného na žiaka sa uskutoční v dňoch 10. 11. – 13. 11. 2015 v Bielorusku. Pracovným jazykom bude angličtina, ruština.

Vzdelávacia aktivita sa bude venovať rôznym systémom spolupráce s cieľom rozvoja kompetencií detí, ukážkou a disemináciu príkladov dobrej praxe, ktoré sú zamerané na potreby dieťaťa ako učiaceho sa.

Aktivity sa bude môcť zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je 10. september 2015.   

 

Všetky podrobné informácie týkajúce sa registrácie a pokynov sú dostupné na:
http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate
Po odsúhlasení registrácie národným koordinátorom sú účastníci vzdelávacej aktivity následne vyberaní Radou Európy.

 

Opis uvedených vzdelávacích aktivít, vrátane všetkých aktivít na rok 2015, je dostupný na:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015.pdf (anglická verzia)

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015FR.pdf (francúzska verzia)

 

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Zodpovední na ŠPÚ:
PhDr. Denisa Ďuranová
Mgr. Darina De Jaegher