Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.01.2017

V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základnýchškôl  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, sa zišli odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network.  Cieľom projektu, ktorý má prispieť k zvyšovaniu kvality škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl.

Prítomní sa zhodli, že príkladom moderného inkluzívneho prístupu výchovy a vzdelávania detí  je Spojená škola v Poprade, zriadená mestom, do ktorej chodí aj veľa rómskych detí. Kolektívom učiteľov pod jednou strechou  sú deti podchytené od troch rokov v materskej škole a potom kontinuálne pokračujú v základnej škole, ktorá je prepojená so základnou umeleckou školou. Deti tak svoje vedomosti, ktoré získajú v škole, spolu s jedinečnými vrodenými  schopnosťami a danosťami na základe svojho nadania a talentu, rozvíjajú popoludní v rámci voľného času.

„Som presvedčený, že to je veľmi dobrý model toho, ako môžu učitelia efektívne podporovať  u detí a žiakov rozvoj jednotlivých  typov inteligencie, využiť „umenie ako nástroj pre prípravu srdca na vládu rozumu“. Tento model je inovatívny v tom, že školu vníma ako znalostnú organizáciu, ktorá spája socioštruktúry s technoštruktúrami nie ako byrokratický ale ako vitálny organizmus, postavený na princípe permanentnej sebaobnovy a transformácie. Preto si podľa nás zaslúži podporu jednak akademickej obce, pedagogických fakúlt, ale aj rezortu školstva a v prvom rade ŠPÚ. Na Slovensku sú desiatky škôl, ktoré majú záujem o implementáciu tohto modelu, takže je našou povinnosťou im v tom pomôcť. Morálne tak podporíme a oceníme zároveň všetkých pedagógov, ktorí majú záujem evalvovať, robiť prelomové veci, pracovať s entuziazmom v prospech detí a tým aj celej spoločnosti,“ uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.