Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.10.2016

V ŠPÚ po prvý raz rokovala odborná komisia o koncepcii ochrany osôb, zdravia a prírody

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes historicky prvé zasadanie odbornej komisie, zloženej zo zástupcov ŠPÚ, rezortov vnútra, obrany a školstva, ktorej úlohou je vytvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany osôb, zdravia a prírody pre základné a stredné školy, ako základ pre aktualizáciu obsahu vzdelávania pre základné a stredné školy na Slovensku v tejto oblasti.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že do obsahu vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl, ako aj na stredných školách, je potrebné, okrem nových tém, ktoré priniesol spoločenský vývoj v posledných rokoch, zakomponovať najmä návod na praktické využitie teoretických riešení a odporúčaní, ktoré majú školy a učitelia, prierezovo vo viacerých predmetoch, k dispozícii na všetkých stupňoch ZŠ a SŠ.

„Dohodli sme sa, že do ďalšieho stretnutia pripravia poverení zástupcovia jednotlivých rezortov podnety pre zaktualizovanie obsahových štandardov vzdelávania, ktoré budú do obsahu vzdelávania na základných a stredných školách zapracované po ich vyhodnotení v predmetových komisiách ŠPÚ.  Druhým krokom, ktorý bude odborná komisia riešiť, je analýza stavu akreditovaných odborníkov pre vyučovanie tém, súvisiacich s ochranou osôb, zdravia a prírody v školách a hľadanie riešení pre zmenu tohto stavu“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Komisia tiež konštatovala, že na Slovensku neexistuje koncepcia, ktorá by riešila krízové riadenie obyvateľstva, preto je nevyhnutné vypracovať aj takýto systémový dokument.