Ministerstvo práce


11.11.2016

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní navštívili sídlo OSN vo Viedni

Dňa 11. 11. 2016 sa učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku. Hlavným cieľom workshopu bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a to špecificky v oblasti výučby o  Organizácii Spojených národov (OSN) a  cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

V prvej časti dňa sa uskutočnila prehliadka Viedenského medzinárodného centra Organizácie Spojených národov, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené základné informácie a historické fakty o organizácii, rokovací poriadok a činnosť agentúr OSN sídliacich vo Viedni.

V druhej časti dňa sa učitelia v rámci prezentácií a workshopu bližšie a podrobnejšie zoznámili s jednotlivými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a spôsobmi, ako môžu výučbu o nich implementovať do svojej pedagogickej praxe. Taktiež im bola predstavená spolupráca s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov – UNHCR.