Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.03.2017

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR. Súčasťou diskusie boli aj témy z oblasti interkultúrneho porozumenia, ktoré majú podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v dnešnej spoločnosti. Po zapracovaní pripomienok k Rámcovému vzdelávaciemu programu rómskeho jazyka (A1) bol tento dokument zahraničnými partnermi projektu odsúhlasený.

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, partnerských organizácii z Prahy, Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a z nórskeho Lillehammeru, Nansen centra pre Mier a dialóg sa dohodli na spoločnom časovom harmonograme plnenia projektových úloh na rok 2017. Najbližšie tretie nadnárodné projektové stretnutie je plánované na november 2017.