Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.03.2017

ŠPÚ podporuje školy v príprave detí na výzvy spojené s ochranou zdravia a prvou pomocou

V historickej budove Opery SND v Bratislave už po jedenásty raz odmeňovali  profesionálov, dobrovoľníkov i laickú verejnosť vrátane detí, ktorí zachránili, alebo výrazne pomáhali pri záchrane ľudských životov v neočakávaných situáciách. O tých, ktorí si dne s prebrali ocenenie na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatého záchranárskeho kríža za rok 2016 rozhodla Odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému na Slovensku.
„Spoločnosť musí byť pripravená na výzvy spojené s ochranou, zdravia, prírody a ľudí. To si samozrejme vyžaduje vytvoriť a udržiavať systém viacerých koncepčných opatrení v obsahu vzdelávania a v súvislosti s tým aj prípravy učiteľov. Významné miesto má v tomto procese formovanie postojov k ochrane zdravia, k bezpečnému konaniu a správaniu sa ako aj k vedomostiam z oblasti bezpečnosti spoločnosti a práce.  Z toho dôvodu Štátny pedagogický ústav podporuje výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci, aby žiaci boli schopní, teraz ale aj v dospelosti, reagovať  na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci v praktickom živote, čo podľa odborníkov vôbec nie je samozrejmosťou,“ uviedol  po skončení slávnosti v Opere SND riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V Štátnom pedagogickom ústave na jeseň 2016 vznikla komisia, zložená zo zástupcov ŠPÚ, rezortu školstva, vnútra  obrany, Slovenského červeného kríža, Rescue Teamu Žilina a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorá pracuje na tvorbe obsahu a forme systémového nastavenia vzdelávania a výchovy žiakov základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Výučba ochrany zdravia a prvej pomoci by mala byť začlenená do vyučovania v piatom a ôsmom ročníku základných škôl, v druhom ročníku stredných odborných škôl a v treťom ročníku gymnázií. Vyučovanie tejto problematiky by sa malo začínať teoretickou časťou, e-learningom a pokračovať praktickým výcvikom, pričom nevyhnutnosťou pre úspešnosť vyučovacieho procesu sú originálne zdravotnícke pomôcky z profesionálnej praxe. 

Nové pedagogicko-organizačné pokyny pre kurzy prvej pomoci, v ktorých by mohli byť  aj prvky z brannej výchovy, by sa mali premietnuť do Kurzov na ochranu života a zdravia. Tie sa vrámci Vzdelávacej oblasti zdravia a pohybu vyučujú v ZŠ, SOŠ a gymnáziách aj v súčasnosti.