Ministerstvo práce


08.11.2016

ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy

Štátny pedagogický ústav a Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy budú spolupracovať na odbornom projekte, ktorého cieľom je dosiahnutie vyššej kvality mentálneho zdravia mladých ľudí. Projekt vychádza z dokumentu  Európsky pakt pre mentálne zdravie a wellbeing z roku 2008, ktorý vznikol ako výsledok diskusie o podpore mentálneho zdravia občanov v EÚ. V Európskom pakte sa podčiarkuje, že európske inštitúcie, členské štáty a rôzne zúčastnené strany sa zaväzujú k aktivitám v oblastiach, ako je duševné zdravie mládeže a vzdelávanie, prevencia depresií a samovrážd, duševné zdravie starších ľudí, boj proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu, ako aj duševné zdravie na pracoviskách.  V spomínanom dokumente sa kladie eminentný dôraz práve na podporu a posilňovanie mentálneho zdravia detí a mládeže prostredníctvom prevencie a preventívnych programov.

„Prevencia smeruje do individuálnej, rodinnej, komunitnej a spoločenskej oblasti, pričom sa zdôrazňuje potreba posilňovať predovšetkým protektívne faktory ako je napríklad  reziliencia a redukovať faktory  ako napríklad nezamestnanosť a autokratický štýl výchovy, ktoré sú považované za obzvlášť rizikové. Výskum a podpora mentálneho zdravia detí a adolescentov je dôležitou investíciou do budúcnosti. Práve školy a pracoviská sú pre tieto aktivity kruciálne, pretože v školách a na pracoviskách ľudia trávia väčšinu svojho času“, povedal riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Originálnosť projektu Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy vychádza z toho, že podobná empirická analýza úrovne mentálneho zdravia žiakov, nebola doposiaľ  v slovenských školách vypracovaná. 

„Predkladaný projekt sa sústreďuje na zistenie celkovej úrovne mentálneho zdravia žiakov na reprezentatívnych výberoch probandov zo základných a stredných  škôl na Slovensku, berúc do úvahy okresy, kraje a regióny Slovenska, druhy a typy škôl, a žiakov z mainstreamu a rizikových žiakov. Druhú rovinu originality predstavuje štandardizácia  nástroja na meranie sociálno-emocionálneho zdravia SEHS, ktorá bude zameraná na dve cieľové skupiny, 8-12 ročných žiakov a 13-19 ročných žiakov“, uviedla autorka projektu, prof. PhDr. Eva Gajdošová , PhD., vedúca Ústavu školskej, pracovnej a organizačnej psychológie z Fakulty psychológie PEVŠ. Jedným z výstupov projektu bude moderný adaptovaný test pripravený na široké použitie v pedagogicko-psychologickej praxi a výskume. Môžu ho využívať vo svojej psychologickej a edukačnej práci, zameranej na zmapovanie aktuálneho stavu mentálneho zdravia žiakov v konkrétnej škole, odborníci z radov psychológov tak v školách a v školských zariadeniach, ako aj mimo nich.