Ministerstvo práce


27.10.2016

ŠPÚ: Ako odpovedať v škole na otázky migrácie, radikalizmu a intolerancie?

Za účasti študentov v Štátnom pedagogickom ústave dnes odborníci z pedagogických inštitúcií, základných, stredných a vysokých škôl hovorili o tom, akým spôsobom uchopiť nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách. „Odborno-metodické podujatie pre pedagógov ZŠ a SŠ, ktoré zorganizoval Štátny pedagogický ústav v spolupráci s učiteľmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prinieslo vzory, ako odpovedať žiakom v škole na niektoré aktuálne otázky súčasnosti, spojené s problémom migrácie, radikalizmu a intolerancie“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

Účastníci odborno-metodického podujatia pre pedagógov ZŠ a SŠ zdôraznili, že je potrebné vrátiť do spoločnosti ľudskosť, ktorú môžu v deťoch účinne rozvinúť učitelia v školách na všetkých stupňoch vzdelávania. Úspešnosť tohto procesu je vo významnej miere podmienená rešpektovaním práva detí na ich vlastný názor, ale aj ich výchovou k rešpektovaniu  práv druhých. Je podmienená aj vedením žiakov  k spravodlivosti, rozvíjaním  osobnosti a hodnotovej orientácie aj cez poznávanie hodnôt národného a svetového kultúrneho dedičstva.

Odborné prednášky a diskusiu obohatil projekt žiakov Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, ktorý vychádzal z prieskumu názorov a postojov ich spolužiakov k otázke utečeneckej krízy a migrácie. V diskusii deti - autori projektu priznali, že veľký vplyv na zmenu ich postoja k tomuto problému, mala osobná skúsenosť s utečencami počas medzinárodného podujatia na talianskom ostrove Lampedusa, ktorá bola odlišná od informácií z domáceho regiónu, v mienkotvorných médiách a na internete.