Ministerstvo práce


10.11.2016

Riaditelia ŠPÚ a VÚDPaP sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH. sa zhodli na potrebe  prehĺbenia otvorenej úzkej spolupráce medzi priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Partnerstvo a spolupráca medzi oboma inštitúciami je podľa zástupcov obidvoch inštitúcií dôležitá pre plnenie spoločných náročných úloh a cieľov v oblasti vývinovej a pedagogickej psychológie, špeciálnej pedagogiky, špeciálnych škôl a psychológov v teréne. Keďže psychológovia aj špeciálni pedagógovia musia používať vzdelávacie programy pri vypracovávaní  odporúčaní a správ pre žiakov a školy, je pre nich dôležité, aby sa inštitúcie, ktoré ich metodicky usmerňujú, zjednotili v metodických odporúčaniach pre ich vzájomnú súčinnosť v praxi.

„Ak chceme, aby v záujme detí, psychológovia a špeciálni pedagógovia v teréne efektívne spolupracovali, musia tímy špeciálnych pedagógov a psychológov kooperovať, a my im musíme byť príkladom na úrovni priamo riadených organizácií rezortu školstva, v tomto prípade Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Riaditelia oboch inštitúcií sa dohodli na spolupráci v spoločných pracovných komisiách a expertných tímoch pri kreovaní nových metodických usmernení  pre vzdelávacie programy, ako aj na možnej  spolupráci pri vypracovaní výkladu  vzdelávacích programov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špecialisti pre oblasť psychologickej problematiky, ktorých navrhne VÚDPaP, budú nominovaní do expertných pracovných komisií ŠPÚ po dohode s Oddelením špeciálnej pedagogiky a inklúzie Štátneho pedagogického ústavu.