Ministerstvo práce


04.11.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. vystúpil na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Hlohovci pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku. V príhovore riaditeľ ŠPÚ vyzdvihol dôležitosť a nezastupiteľnosť predškolskej prípravy detí na ďalší vzdelávací proces. Zhodnotil tiež pilotnú fázu predprimárneho vzdelávania, ktorej úlohou bolo overiť účinnosť a primeranosť nastavení inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

„Počas pilotnej fázy boli tieto ciele naplnené. Materským školám, ktoré sa do tohto procesu zapojili, sa počas školského roka 2015/2016 podarilo zaviesť iŠVP do praxe. Na základe podnetov učiteliek mohol Štátny pedagogický ústav pripraviť úpravy a zmeny v iŠVP, ktorý bol následne schválený ministrom školstva,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a doplnil, že vďaka dobrej  spolupráci materských škôl a ŠPÚ sa mohli pripraviť informačné semináre pre všetky MŠ, ktoré sa do pilotnej fázy nezapojili a tým sa urýchlila implementácia iŠVP do praxe. Riaditeľ ŠPÚ vyzval učiteľky materských škôl, aby sa aj naďalej, v prípade nezodpovedaných otázok, s dôverou obracali na túto inštitúciu.

„K úspešnej realizácii pilotnej fázy prispela v nemalej miere aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a školské úrady v Trnave, Banskej Bystrici a Nitre“, uzavrel riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ.Hajduk.

Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetkých zorganizovalo MŠVVŠ SR spolu s Mestom Hlohovec a Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.