Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


09.01.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs – VCÖ). Pomôcky zástupcom škôl za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. Ľudovíta Hajduka odovzdal prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant Beatou Zbitekovou.

Medzi hlavné ciele 14. ročníka projektovej súťaže patrí podpora vedeckého bádania žiakov. To by malo poukázať  predovšetkým na dôležitosť experimentu v prírodných vedách.

 „Pozitívom tejto súťaže je podpora praktických návykov v laboratóriách cez experimentovanie v oblasti prírodných vied. Je to vlastne návod, ako sa naučiť narábať s chemickými pomôckami v praxi. V žiakoch sa tak podporujú objaviteľské, bádateľské zručnosti, uspokojujú svoju zvedavosť. To by mali byť aj ciele reformy školstva - väčšia súťaživosť a lepšia tvorivosť“, zhodnotil význam súťaže doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

„Žiak sa dokáže porovnávať so svojimi kolegami so zahraničia, konkrétne Rakúsko má lepšie hodnotenie v medzinárodných meraniach ako Slovensko, no a samozrejme je tu dôležitý aj rozvoj jazykových kompetencií, pretože v takýchto medzinárodných súťažiach musia naši žiaci komunikovať v nemčine, angličtine a iných cudzích jazykoch. A v konečnom dôsledku, v tom sa zhodujeme s prezidentom Beckerom,  takáto súťaž podporuje rozvoj hospodárstva. S chémiou sa stretávame doslova na každom rohu každý deň, takže aj tento prínos je nezanedbateľný“, doplnil riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

V projektovej medzinárodnej súťaži VCÖ zastupujú Slovensko tri školy -  Základná škola Gašpara Haina z Levoče, Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka zo Šintavy a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Každá zo škôl dostala na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur, dve z nich podporila rakúska strana, jednu slovenská firma Kvant.

 „Dnešné odovzdávanie pomôcok je len začiatkom celého procesu.  Aj s ich pomocou budú žiaci teraz realizovať svoje projekty so zameraním na experimentovanie v chémii. Nosnú tému tohto ročníka súťaže určuje samotný názov - Chémiou k inovácii“, uviedol prezident VCÖ dr. Ralf Becker.

Základná škola Gašpara Heina v Levoči sa zapojila do súťaže projektom „Ochrana zdrojov“.  „V projekte sa zameriame sa na monitorovanie kvality vody a vzduchu v našom okolí. Monitorujeme množstvo oxidu uhličitého a kyslíka vo vzduchu pri frekventovaných cestách a rekreačných chodníkoch v Levoči a v Poprade, porovnávame a vyhodnocujeme namerané hodnoty. Zároveň žiaci na základe rozboru vzoriek vôd z okolitých prameňov v Levoči  porovnávajú čistotu vôd jednotlivých prameňov. Súčasťou je aj  - exkurzia v  laboratóriu na rozbor vody v Spišskej Novej Vsi, aby žiaci videli, ako sa realizuje rozbor vôd na  profesionálnej úrovni,“ priblížila zámer vedúca projektu Monika Hámorová.

 

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave realizuje projekt „Pracie a čistiace prostriedky“. „Do projektu je zapojených 14 žiakov 9. ročníka. Žiaci skúmajú históriu prípravy a výroby pracích a čistiacich prostriedkov, ich vlastnosti a použitie. Cieľom je pripraviť aj vlastné čistiace a pracie prostriedky,“ konkretizovala projekt vedúca projektu RNDr. Helena Vicenová.

Súkromné gymnázium v Bratislave realizuje projekt Liečivá a ich  vedľajšie účinky.

"Človek má v dnešnej dobe obrovské množstvo informácii o liekoch, ktoré sú často protirečivé, preto sme si položili otázku: Berieme lieky ako cukríky, alebo cukríky ako lieky? Cieľom nášho projektu je priblížiť problematiku vedľajších účinkov, napríklad liekov, ktoré sú dostupné pre zníženie hladiny cholesterolu v krvi," priblížila projekt študentka 3. ročníka gymnázia, Zuzana Matulová.

 "V rámci práce študenti konzultujú s odborníkmi - farmaceutmi a popíšu aj kontroverznú tému homeopatie, kde sa zvlášť budú venovať koncentrácií aktívnych látok v homeopatikách. Projekt vyústi do prezentácie, ktorú v rámci medzipredmetového projektového vyučovania prednesú svojim rovesníkom v škole.  Pri tejto téme je dôležité pracovať s dostupnými informáciami kriticky, čo je jednou z veľmi dôležitých kompetencií práve pre stredoškolákov," doplnila pre ŠPÚ vedúca projektu, Mgr. Eva Jahelková.

V 14. ročníku súťaže VCÖ bude tento rok pracovať na projektoch spolu 16 000 žiakov. Do súťaže sa zapojilo 200 škôl z Rakúska, 6 z Nemecka, 2 z Maďarska a po jednej škole v nej má svoje zastúpenie Srbsko aj  Lichtenštajnsko. Slovenskí žiaci, ktorí v súčasnosti pripravujú experimentálnu fázu svojho projektu, majú ešte čas ukončiť prácu na projekte a odovzdať  do 28. marca 2017. Víťazný projekt  spomedzi troch slovenských škôl bude odmenený zvláštnou cenou v hodnote 700€.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 9. apríla 2015 na 14. európskom kongrese učiteľov chémie 19. - 22. apríla 2017 vo Vaduze v Lichtenšteinsku.