Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.02.2017

Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu ŠPÚ, vydávanie Pedagogickej revue aj návrh na zvýšenie počtu hodín pre dejepis

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, počas jeho návštevy v Štátnom pedagogickom ústave, o návrhu Predmetovej komisie pre dejepis pridať do Rámcových učebných plánov (RUP) jednu hodinu dejepisu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ, s výnimkou deviateho ročníka, ktorý má aj v súčasnosti  dvojhodinovú dotáciu. Po schválení tohto návrhu rezortom školstva by tak všetky ročníky mohli učiť dejepis dve hodiny týždenne. Riaditeľ ústavu ŠPÚ  tiež ubezpečil, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a navýšená hodinová dotácia dejepisu umožní učiteľom, aby sa hlbšie venovali hlavným historickým témam, ktoré ovplyvňujú  dnešnú spoločnosť.
Minister školstva s návrhom súhlasil.

„Pán minister povedal, že oceňuje tento návrh, zdôraznil, že zloženie a rozsah predmetov musí reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu a táto zmena súčasťou stratégie boja proti extrémizmu, pretože v rámci zvýšených hodín dejepisu sa posilnia práve tieto témy“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Minister Peter Plavčan tiež ocenil obnovenie vydávania časopisu Pedagogická revue, ktorý súčasné vedenie ŠPÚ obnovilo v jeseni minulého roka.

„Pán minister nám prisľúbil, že urobí všetko preto, aby sa tento časopis, dostal do príslušnej databázy karentovaných časopisov, čomu sa určite potešia najmä tí pedagógovia, ktorí píšu vedecké state na rôzne odborné témy. My sme mu zasa prisľúbili účinnú pomoc pri plnení náročných úloh rezortu, vrátane školskej reformy“, doplnil doc. Ľudovít Hajduk.

Témou stretnutia boli aj ďalšie úlohy ŠPÚ vrátane činnosti predmetových komisií. Minister ocenil prácu zamestnancov a povedal, že aj ústav samotný si nesmierne váži. Ocenil aj prácu predmetových komisií.

„V ŠPÚ boli vždy významné osobnosti a inak tomu nie je ani v tejto dobe“, povedal minister školstva Peter Plavčan.