Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


„Učme sa, ako sa učiť“ – rozvoj kompetencií žiakov stredných škôl „ako sa učiť“ (LELLE2)

NÁZOV PROJEKTU
„Učme sa, ako sa učiť“ – rozvoj kompetencií žiakov stredných škôl „ako sa učiť“ (LELLE2)

ČÍSLO PROJEKTU       
2018-1-HU01-KA201-047839
Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.

GRANTOVÁ SCHÉMA
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

HLAVNÝ KOORDINÁTOR PROJEKTU   
Panónska univerzita, Veszprém, Maďarsko

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Cirkevné gymnázium Marianum, Komárno, Slovensko
Kuressaare Gymnázium, Saaremaa, Estónsko
Univerzita Eszterházy Károly, Budapešť, Maďarsko
Základná škola a Gymnázium Béla I, Szekszárd, Maďarsko
Stredná škola Téglása Gábora, Deva, Rumunsko

HLAVNÝ CIEĽ
Hlavným cieľom projektu LELLE 2 je zvýšiť efektívnosť stredoškolského vzdelávania pomocou rozvoja troch kľúčových kompetencií: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Po nadobudnutí týchto kľúčových kompetencií by mali žiaci lepšie a rýchlejšie riešiť úlohy, dosahovať lepšie učebné výsledky, čo prispeje k ich motivácii dosahovať vyššie vzdelávacie ciele. Žiaci, ktorí budú rozvíjať tieto kompetencie, by mali mať po ukončení strednej školy lepšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Výstupy projektu, resp. on-line pedagogické materiály pre žiakov a učiteľov stredných škôl sú voľné dostupné na webovej stránke „Gateway“.
Webová stránka je v jazykových mutáciách partnerských krajín, a to v angličtine, slovenčine, estónčine, maďarčine a rumunčine.

https://lelle2.eu/

ŠPECIFICKÉ CIELE

 • presadzovať inovatívne vzdelávacie metódy a pedagogiky a ich implementáciu v stredných školách,
 • podporovať rozvoj profesijných kompetencií učiteľov stredných škôl (mentorov) v oblastiach využívania nových vzdelávacích metód so zámerom zlepšiť proces „učiť sa“,
 • podporovať žiakov stredných škôl pri zvyšovaní a rozvoji ich kľúčových kompetencií „učiť sa“ so zámerom posilniť ich sociálny, vzdelávací a osobnostný rozvoj,
 • rozvíjať kompetencie žiakov a učiteľov stredných škôl prostredníctvom intelektuálnych výstupov projektu:

  - Príklady dobrej praxe zamerané na rozvoj kompetencie „učiť sa“
  - Vzdelávanie učiteľov stredných škôl „Ako učiť, ako sa učiť“
  - Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód v pedagogickej praxi
  - Hodnotenie žiakov stredných škôl v kompetencii „vedieť sa učiť“
  - Pedagogické materiály pre učiteľov stredných škôl
  - Webová stránka „Gateway“
 • šíriť intelektuálne výstupy projektu zainteresovaným subjektom, ktoré pôsobia vo vzdelávacích organizáciách a realizujú aktivity na podporu rozvoja kompetencie žiakov „vedieť sa učiť“,
 • vyvinúť trvalé projektové partnerstvá medzi vzdelávacími organizáciami, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie a tvorbu moderných vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov.

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY, NA KTORÝCH PARTICIPUJE ŠPÚ
IO1 Zbierka príkladov dobrej praxe zameraná na rozvoj kompetencie žiakov „učiť sa“

Výstup zahŕňa najlepšie príklady pedagogickej praxe učiteľov stredných škôl zo Slovenska, Maďarska, Estónska a Rumunska. Tieto príklady dobrej praxe sú zamerané na didaktický proces učenia sa v troch hlavných kompetenciách: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Rozvoj týchto troch kompetencií majú žiakom pomôcť lepšie sa učiť a dosahovať lepšie výsledky v škole. Aktivity: 1) vypracovanie terminologického slovníka, 2) príprava prieskumného plánu, 3) realizácia prieskumu, 4) analýza dát a výsledkov z prieskumu, 5) vymedzenie najlepších príkladov z pedagogickej praxe učiteľov stredných škôl, 6) vypracovanie zbierky príkladov dobrej praxe zameraná na rozvoj kompetencie žiakov „učiť sa“.

IO2 Školiaci materiál pre učiteľov stredných škôl „Ako učiť, ako sa učiť“

Výstupom projektu je školiaci materiál pre učiteľov stredných škôl. Učitelia po absolvovaní školení sa stanú mentormi a ako mentori budú školiť ďalších učiteľov vo svojich stredných školách. Aktivity: 1) vypracovanie konceptu „Ako učiť“, 2) vypracovanie školiaceho materiálu „Ako učiť, ako sa učiť“, 3) výber vyučovacích predmetov a učiteľov, 4) školenie učiteľov, 5) zapracovanie pripomienok a finalizácia školiaceho materiálu, 6) preklad školiaceho materiálu do jazykov partnerských krajín.

IO3 Hodnotenie vzdelávacích kompetencií žiakov stredných škôl

Výstupom projektu je hodnotiaca správa vzdelávacích kompetencií žiakov stredných škôl. Na začiatku a na konci školského roka bolo uskutočnené testovanie žiakov. Žiaci vypĺňali on-line dotazník. Učitelia jednotlivých škôl dohliadali na testovanie, spravovali údaje a následne urobili analýzu, ktorú predložili hlavnému koordinátorovi projektu na ďalšie spracovanie – štatistickú analýzu. Aktivity: 1) vypracovanie testu pre žiakov stredných škôl, 2) preklad testu do jazykov partnerských škôl, 3) realizácia hodnotenia, 4) zber dát, 5) analýza dát a vypracovanie správy.

IO4 Pedagogické materiály pre učiteľov stredných škôl

Výstup projektu je zameraný na rozvoj troch kľúčových kompetencií žiakov: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Prostredníctvom rozvoja týchto troch kompetencií by sa mali žiaci lepšie učiť a dosahovať lepšie učebné výsledky. Aktivity: 1) vypracovanie pedagogických materiálov pre učiteľov, 2) konzultácie, odborné pripomienkovanie, 3) edičné činnosti, jazykové a odborné korektúry, 4) finalizácia pedagogických materiálov, 5) preklad do jazykov partnerských krajín, 6) publikovanie na webovej stránke „Gateway“. 

IO5 Gateway – webová stránka

Výstupom projektu bude  webová stránka, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zámerom je poskytnúť učiacim sa platformu pre on-line zdroje, resp. pedagogické materiály pre žiakov a učiteľov stredných škôl, ktoré budú voľne dostupné. Webová stránka bude v jazykových mutáciách partnerských krajín, a to v angličtine, slovenčine, estónčine, maďarčine a rumunčine.

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA

Regionálny okrúhly stôl vo Veszpréme

Regionálny okrúhly stôl v Deve

Regionálny okrúhly stôl v Komárne

Regionálny okrúhly stôl v Kuressaare

Lelle 2 – plágat k okrúhlym stolom – EN

Medzinárodná konferencia v Budapešti

Vzdelávanie dospelých – školiteľov učiteľov stredných škôl

NADNÁRODNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIA V PARTNERSKÝCH KRAJINÁCH

Koordinátor projektu za Slovensko:
PhDr. Jozef Facuna, PhD.

Tlačová správa I.
Tlačová správa II.
Tlačová správa III.
Newsletter č.2 - Ako učiť, ako sa učiť – školenie pre učiteľov stredných škôl

Press release I.
Press release II.
Press release III.
Newsletter no. 2 - How to Teach How to Learn – Training for secondary school teachers

-----

Galéria: