Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


„Učme sa, ako sa učiť“ – rozvoj kompetencií žiakov stredných škôl „ako sa učiť“ (LELLE2)

NÁZOV PROJEKTU
„Učme sa, ako sa učiť“ – rozvoj kompetencií žiakov stredných škôl „ako sa učiť“ (LELLE2)

ČÍSLO PROJEKTU       
2018-1-HU01-KA201-047839
Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.

GRANTOVÁ SCHÉMA
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

HLAVNÝ KOORDINÁTOR PROJEKTU   
Panónska univerzita, Veszprém, Maďarsko

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Cirkevné gymnázium Marianum, Komárno, Slovensko
Kuressaare Gymnázium, Saaremaa, Estónsko
Univerzita Eszterházy Károly, Budapešť, Maďarsko
Základná škola a Gymnázium Béla I, Szekszárd, Maďarsko
Stredná škola Téglása Gábora, Deva, Rumunsko

HLAVNÝ CIEĽ
Hlavným cieľom projektu LELLE 2 je zvýšiť efektívnosť stredoškolského vzdelávania pomocou rozvoja troch kľúčových kompetencií: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Po nadobudnutí týchto kľúčových kompetencií by mali žiaci lepšie a rýchlejšie riešiť úlohy, dosahovať lepšie učebné výsledky, čo prispeje k ich motivácii dosahovať vyššie vzdelávacie ciele. Žiaci, ktorí budú rozvíjať tieto kompetencie, by mali mať po ukončení strednej školy lepšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE

 • presadzovať inovatívne vzdelávacie metódy a pedagogiky a ich implementáciu v stredných školách,
 • podporovať rozvoj profesijných kompetencií učiteľov stredných škôl (mentorov) v oblastiach využívania nových vzdelávacích metód so zámerom zlepšiť proces „učiť sa“,
 • podporovať žiakov stredných škôl pri zvyšovaní a rozvoji ich kľúčových kompetencií „učiť sa“ so zámerom posilniť ich sociálny, vzdelávací a osobnostný rozvoj,
 • rozvíjať kompetencie žiakov a učiteľov stredných škôl prostredníctvom intelektuálnych výstupov projektu:

  - Príklady dobrej praxe zamerané na rozvoj kompetencie „učiť sa“
  - Vzdelávanie učiteľov stredných škôl „Ako učiť, ako sa učiť“
  - Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód v pedagogickej praxi
  - Hodnotenie žiakov stredných škôl v kompetencii „vedieť sa učiť“
  - Pedagogické materiály pre učiteľov stredných škôl
  - Webová stránka „Gateway“
 • šíriť intelektuálne výstupy projektu zainteresovaným subjektom, ktoré pôsobia vo vzdelávacích organizáciách a realizujú aktivity na podporu rozvoja kompetencie žiakov „vedieť sa učiť“,
 • vyvinúť trvalé projektové partnerstvá medzi vzdelávacími organizáciami, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie a tvorbu moderných vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov.

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY, NA KTORÝCH PARTICIPUJE ŠPÚ
IO1 Zbierka príkladov dobrej praxe zameraná na rozvoj kompetencie žiakov „učiť sa“

Výstup zahŕňa najlepšie príklady pedagogickej praxe učiteľov stredných škôl zo Slovenska, Maďarska, Estónska a Rumunska. Tieto príklady dobrej praxe sú zamerané na didaktický proces učenia sa v troch hlavných kompetenciách: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Rozvoj týchto troch kompetencií majú žiakom pomôcť lepšie sa učiť a dosahovať lepšie výsledky v škole. Aktivity: 1) vypracovanie terminologického slovníka, 2) príprava prieskumného plánu, 3) realizácia prieskumu, 4) analýza dát a výsledkov z prieskumu, 5) vymedzenie najlepších príkladov z pedagogickej praxe učiteľov stredných škôl, 6) vypracovanie zbierky príkladov dobrej praxe zameraná na rozvoj kompetencie žiakov „učiť sa“.

IO2 Školiaci materiál pre učiteľov stredných škôl „Ako učiť, ako sa učiť“

Výstupom projektu je školiaci materiál pre učiteľov stredných škôl. Učitelia po absolvovaní školení sa stanú mentormi a ako mentori budú školiť ďalších učiteľov vo svojich stredných školách. Aktivity: 1) vypracovanie konceptu „Ako učiť“, 2) vypracovanie školiaceho materiálu „Ako učiť, ako sa učiť“, 3) výber vyučovacích predmetov a učiteľov, 4) školenie učiteľov, 5) zapracovanie pripomienok a finalizácia školiaceho materiálu, 6) preklad školiaceho materiálu do jazykov partnerských krajín.

IO3 Hodnotenie vzdelávacích kompetencií žiakov stredných škôl

Výstupom projektu je hodnotiaca správa vzdelávacích kompetencií žiakov stredných škôl. Na začiatku a na konci školského roka bolo uskutočnené testovanie žiakov. Žiaci vypĺňali on-line dotazník. Učitelia jednotlivých škôl dohliadali na testovanie, spravovali údaje a následne urobili analýzu, ktorú predložili hlavnému koordinátorovi projektu na ďalšie spracovanie – štatistickú analýzu. Aktivity: 1) vypracovanie testu pre žiakov stredných škôl, 2) preklad testu do jazykov partnerských škôl, 3) realizácia hodnotenia, 4) zber dát, 5) analýza dát a vypracovanie správy.

IO4 Pedagogické materiály pre učiteľov stredných škôl

Výstup projektu je zameraný na rozvoj troch kľúčových kompetencií žiakov: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Prostredníctvom rozvoja týchto troch kompetencií by sa mali žiaci lepšie učiť a dosahovať lepšie učebné výsledky. Aktivity: 1) vypracovanie pedagogických materiálov pre učiteľov, 2) konzultácie, odborné pripomienkovanie, 3) edičné činnosti, jazykové a odborné korektúry, 4) finalizácia pedagogických materiálov, 5) preklad do jazykov partnerských krajín, 6) publikovanie na webovej stránke „Gateway“. 

IO5 Gateway – webová stránka

Výstupom projektu bude  webová stránka, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zámerom je poskytnúť učiacim sa platformu pre on-line zdroje, resp. pedagogické materiály pre žiakov a učiteľov stredných škôl, ktoré budú voľne dostupné. Webová stránka bude v jazykových mutáciách partnerských krajín, a to v angličtine, slovenčine, estónčine, maďarčine a rumunčine.

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA

Regionálny okrúhly stôl vo Veszpréme

Regionálny okrúhly stôl v Deve

Regionálny okrúhly stôl v Komárne

Regionálny okrúhly stôl v Kuressaare

Lelle 2 – plágat k okrúhlym stolom – EN

Medzinárodná konferencia v Budapešti

Vzdelávanie dospelých – školiteľov učiteľov stredných škôl

NADNÁRODNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIA V PARTNERSKÝCH KRAJINÁCH

Koordinátor projektu za Slovensko:
PhDr. Jozef Facuna, PhD.


O2 – Ako učiť, ako sa učiť – školenie pre učiteľov stredných škôl


23:4l, 2019 Veszprém
2018-1-HU01-KA201-047839

FAKULTA OBCHODU A EKONOMIKY, PANÓNSKA UNIVERZITA

TLAČOVÁ SPRÁVA I.

LELLE2 – Učme sa ako sa učiť – rozvoj zručností učenia sa pre žiakov stredných Škôl

Skupina riešiteľov pod vedením Fakulty obchodu a ekonomiky Panónskej univerzity získala grant s názvom “LELLE2 – Učme sa ako sa učiť – rozvoj zručností učenia sa pre žiakov stredných škôl“ v rámci programu Erasmus+ vyhláseného Európskou komisiou v roku 2018. Európska únia podporila projekt č. 2018-1-HU01-KA201-047839 s plánovaným začiatkom 1. 9. 2018 a trvaním do 31. 12 2020 sumou 297 386 €. Panónska univerzita vedie strategické partnerstvo v spolupráci s Univerzitou Eszterházy Károly – Maďarským inštitútom pre výskum vzdelávania (Maďarsko), Štátnym pedagogickým ústavom (SR), Cirkevnou spojenou školou MARIANUM (SR), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Rumunsko), Kuressaare Gümnaasium (Estónsko) a Spojenou školou, internátnou školou a základnou školou I. Bélu zo Szekszárda (Maďarsko).

Projektový zámer LELLE2 nadviazal na úspech ERASMUS+ projektu LELLE, ktorý sa zameral na výskum, meranie a rozvoj zručností učenia sa (riadenie vlastného procesu učenia sa, kritické myslenie, riešenie problémov). Pre úspech počas vyššieho vzdelávania, resp. pre uplatnenie sa na trhu práce nie sú dostačujúce len znalosti faktov, ale i isté ďalšie mäkké zručnosti.

Tieto kľúčové kompetencie sa nevyučujú v školách, a tak ich žiaci stredných škôl potrebujú nadobudnúť individuálne. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť žiakom stredných škôl rozvoj zručností učenia sa a vybaviť ich takými schopnosťami, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce a v priebehu stredoškolského, resp. vysokoškolského vzdelávania.

Hlavné míľniky projektu LELLE2

Úvodné stretnutie vo Veszpréme – október 2018 

Prvé nadnárodné projektové stretnutie sa konalo vo Veszpréme na Fakulte Obchodu a ekonomiky Panónskej univerzity 8. a 9. 10. 2018. Počas tohto úvodného stretnutia partneri odštartovali prácu na projekte.

Prvé výsledky

V úvodnej časti pracovného balíčka tím LELLE2 zrealizoval kvalitatívny výskum osvedčených postupov pri rozvoji zručností v sekundárnom vzdelávaní. Predmetom výskumu boli nasledujúce zručnosti: kritické myslenie (KM), riešenie problémov (RP) a riadenie vlastného procesu učenia sa (RVPU). Výskumná vzorka zahŕňala 61 učiteľov, 9 spoločností a kolegov z 3 výskumných inštitútov v 4 krajinách. Z osvedčených postupov vyzbieraných vo výskume vybrali projektoví partneri 10 za každú zručnosť, ktoré sa zahrnú do ďalších pracovných balíčkov. Hlavným cieľom výberu najlepších príkladov postupov je integrovať rozvoj vyššie uvedených 3 zručností do kurikúl všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách.

Tlačová správa zo dňa 28. januára 2019

Štátny pedagogický ústav pokračuje na výskumnom projekte Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students

Štátny pedagogický ústav pokračuje na medzinárodnom výskumnom projekte Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students. Ďalšou projektovou úlohou bolo spracovať podklady z diskusie, ktorá  sa uskutočnila dňa 14. novembra 2018 s učiteľmi 5 stredných škôl z Bratislavy. Pracovný tím pripravil definície ku kompetenciám kritické myslenie, riadenie vlastného procesu učenia sa a riešeniu problémov a vypracoval rôzne aktivity, v ktorých žiaci stredných škôl majú možnosť uvedené kompetencie precvičovať. Z jednotlivých aktivít sa následne pripravila databáza príkladov dobrej praxe.  Panónska univerzita zosumarizovala podklady od všetkých partnerov projektu. Prehodnotenie a pripomienkovanie spracovaných materiálov bude cieľom druhého nadnárodného stretnutia, ktoré sa uskutoční 21.-22.3. 2019 v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Cieľom stretnutia bude aj prezentovanie doterajších výsledkov, príprava vzdelávania učiteľov ako aj hodnotenie kompetencií žiakov stredných škôl. V marci Štátny pedagogický ústav privíta partnerov medzinárodného projektu z Maďarska, Rumunska, Estónska a zo Slovenska v rámci druhého Nadnárodného projektového stretnutia.

Štátny pedagogický ústav je partnerom medzinárodného projektu Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students (Lelle2). Číslo projektu 2018-1-HU01-KA201-047839. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erasmus+.

Nadnárodné projektové stretnutie v Bratislave – marec 2019 

Druhé nadnárodné projektové stretnutie tímu LELLE2 sa uskutočnilo na Slovensku v Bratislave. Organizátorom bol Štátny pedagogický ústav. Počas dvoch dní prediskutovali partneri okrem mnohých ďalších tém i výsledky a spätnú väzbu k zberu osvedčených postupov o rozvoji zručností učenia sa a budúce témy ako prípravu pre vzdelávanie učiteľov stredných škôl “Ako vyučovať, ako sa učiť“ organizácia krátkodobej spoločnej vzdelávacej aktivity na Slovensku v Bratislave a hodnotenie zručností učenia sa žiakov stredných škôl.

Budúce úlohy

Jednou z hlavných úloh budúcej fázy projektu LELLE2 (O2) je vypracovať vzdelávací manuál pre učiteľov stredných škôl na základe osvedčených postupov identifikovaných v časti O1. Týždenné metodické vzdelávanie sa uskutoční v júli 2019 a učitelia stredných škôl sa naučia pracovať s pripraveným manuálom tak, že na konci augusta budú učiť svojich kolegov, ako integrovať navrhnuté metódy do svojho kurikula.

Spolu s týmto manuálom vypracujeme i dotazník za účelom merania kompetencií žiakov, ktorý použijeme na začiatku a konci školského roku 2019/2020. Dotazník bude slúžiť na preskúmanie zmeny v kritickom myslení žiakov, riešení problémov a riadení vlastného procesu učenia sa.

Viac informácií:
Réka Vámosi
projektová manažérka
Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/lelleproject
https://www.linkedin.com/company/lelleproject

Jozef Facuna
koordinátor projektu za Slovensko

Tel: +421 2 49276 209
E-mail:
jozef.facuna@statpedu.sk
Web:
http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/

Projekt získal podporu z Európskej komisie. Táto tlačová správa odzrkadľuje iba názory autora a Komisia nie je zodpovedná za využitie akýchkoľvek informácií uvedených v tejto správe
Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839          
-----
English Version

Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school

O2 – How to Teach How to Learn – Training for secondary school teachers
Press release 2

23 April, 2019 Veszprém
2018-1-HU01-KA201-047839

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, UNIVERSITY OF PANNONIA

PRESS RELEASE I.

LELLE2 – LET’S LEARN HOW TO LEARN – LEARNING SKILLS DEVELOPMENT FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Consortium led by the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia won the grant titled ’LELLE2 – Let’ learn how to learn! – Learning skills development for secondary school students’ in the frame of Erasmus+ announced by the European Committee in 2018. The European Union supports the project number 2018-1-HU01-KA201-047839 with €297.386 starting on September 1st, 2018 planned ending on December 31st, 2020. The University of Pannonia leads the strategic partnership project collaborating with Eszterházy Károly University – Hungarian Institute for Education Research and Development (Hungary), the Statny Pedagogicky Ustav (Slovakia), the Cirkevná spojená škola MARIANUM (Slovakia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Romania), Kuressaare Gümnaasium (Estonia), and the I. Béla Comprehensive School, Dorm and Primary School from Szekszárd (Hungary).

The LELLE2 project idea came from the success of ERASMUS+ project LELLE which focused on the research, measurement and development of learning skills (managing own learning process, critical thinking, problem solving). In order to be successful during the higher educational studies or finding a job factual knowledge is not enough, certain additional soft skills are also needed.

These key competences are not taught in the institutions so that secondary students need to acquire these skills themselves. The main objective of our project is to provide secondary school students with learning skills development and to equip them with skills that can be used on the job market and in the secondary and higher education.

Main milestones of LELLE2 project so far:

Kick-off meeting in Veszprém - 2018 October

The first transnational project meeting was held in Veszprém at the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia on 8th - 9th October, 2018. The Partnership successfully started the project work in the Kick-off meeting.

First results

In the opening work package, the LELLE2 Team conducted a qualitative research on the good practices in skill development in secondary education. Three skills were the targets of the research: Critical Thinking (CT), Problem Solving (PS), and Managing own Learning Processes (MOLP). The research sample included 61 schoolteachers, 9 companies and colleagues from 3 research institutes in four countries. From the good practices collected in the research, the Project Partners selected 10 per each skill to be included in the further work packages. The main goal of collecting best practices is to integrate the development of the 3 above mentioned skills into the curricula of general subjects in high schools.

Transnational Project Meeting in Bratislava – 2019 March

The LELLE2 Partnership had their 2nd transnational project meeting in Bratislava, Slovakia hosted by the National Institute for Education. During the two days besides many project issues the partners discussed the outcomes and feedback of the Best Practice Collection on Learning Skills Development and future issues such as the preparation for “How to Teach How to Learn” - Training for secondary school teachers, the organisation of the Short-term joint staff training event in Bratislava and Learning skill assessment of secondary school students.

Future issues

One of the main tasks of the next phase of the LELLE2 project (O2) is to work out a training book for high school teachers based on the good practices identified in section O1. The one-week methodological training will take place in July 2019, where teachers from high school learn the process, and at the end of August they will teach their colleagues how to integrate the proposed methods into their curricula.

In parallel with this manual, we compile a questionnaire for measuring students' competence, which we use at the beginning and end of the 2019/2020 academic year to examine the changes in critical thinking, problem-solving
and managing own learning path skills.

More information:
Réka Vámosi
project manager
Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/lelleproject
https://www.linkedin.com/company/lelleproject

Jozef Facuna
project coordinator, Slovakia

Tel: +421 2 49276 209
E-mail:
jozef.facuna@statpedu.sk
Web:
http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/ 

-----

Galéria: