Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


LELLE2 – Učme sa, ako sa učiť – rozvoj zručností učenia sa pre žiakov stredných škôlO2 – Ako učiť, ako sa učiť – školenie pre učiteľov stredných škôl


23:4l, 2019 Veszprém
2018-1-HU01-KA201-047839

FAKULTA OBCHODU A EKONOMIKY, PANÓNSKA UNIVERZITA

TLAČOVÁ SPRÁVA I.

LELLE2 – Učme sa ako sa učiť – rozvoj zručností učenia sa pre žiakov stredných Škôl

Skupina riešiteľov pod vedením Fakulty obchodu a ekonomiky Panónskej univerzity získala grant s názvom “LELLE2 – Učme sa ako sa učiť – rozvoj zručností učenia sa pre žiakov stredných škôl“ v rámci programu Erasmus+ vyhláseného Európskou komisiou v roku 2018. Európska únia podporila projekt č. 2018-1-HU01-KA201-047839 s plánovaným začiatkom 1. 9. 2018 a trvaním do 31. 12 2020 sumou 297 386 €. Panónska univerzita vedie strategické partnerstvo v spolupráci s Univerzitou Eszterházy Károly – Maďarským inštitútom pre výskum vzdelávania (Maďarsko), Štátnym pedagogickým ústavom (SR), Cirkevnou spojenou školou MARIANUM (SR), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Rumunsko), Kuressaare Gümnaasium (Estónsko) a Spojenou školou, internátnou školou a základnou školou I. Bélu zo Szekszárda (Maďarsko).

Projektový zámer LELLE2 nadviazal na úspech ERASMUS+ projektu LELLE, ktorý sa zameral na výskum, meranie a rozvoj zručností učenia sa (riadenie vlastného procesu učenia sa, kritické myslenie, riešenie problémov). Pre úspech počas vyššieho vzdelávania, resp. pre uplatnenie sa na trhu práce nie sú dostačujúce len znalosti faktov, ale i isté ďalšie mäkké zručnosti.

Tieto kľúčové kompetencie sa nevyučujú v školách, a tak ich žiaci stredných škôl potrebujú nadobudnúť individuálne. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť žiakom stredných škôl rozvoj zručností učenia sa a vybaviť ich takými schopnosťami, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce a v priebehu stredoškolského, resp. vysokoškolského vzdelávania.

Hlavné míľniky projektu LELLE2

Úvodné stretnutie vo Veszpréme – október 2018 

Prvé nadnárodné projektové stretnutie sa konalo vo Veszpréme na Fakulte Obchodu a ekonomiky Panónskej univerzity 8. a 9. 10. 2018. Počas tohto úvodného stretnutia partneri odštartovali prácu na projekte.

Prvé výsledky

V úvodnej časti pracovného balíčka tím LELLE2 zrealizoval kvalitatívny výskum osvedčených postupov pri rozvoji zručností v sekundárnom vzdelávaní. Predmetom výskumu boli nasledujúce zručnosti: kritické myslenie (KM), riešenie problémov (RP) a riadenie vlastného procesu učenia sa (RVPU). Výskumná vzorka zahŕňala 61 učiteľov, 9 spoločností a kolegov z 3 výskumných inštitútov v 4 krajinách. Z osvedčených postupov vyzbieraných vo výskume vybrali projektoví partneri 10 za každú zručnosť, ktoré sa zahrnú do ďalších pracovných balíčkov. Hlavným cieľom výberu najlepších príkladov postupov je integrovať rozvoj vyššie uvedených 3 zručností do kurikúl všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách.

Tlačová správa zo dňa 28. januára 2019

Štátny pedagogický ústav pokračuje na výskumnom projekte Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students

Štátny pedagogický ústav pokračuje na medzinárodnom výskumnom projekte Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students. Ďalšou projektovou úlohou bolo spracovať podklady z diskusie, ktorá  sa uskutočnila dňa 14. novembra 2018 s učiteľmi 5 stredných škôl z Bratislavy. Pracovný tím pripravil definície ku kompetenciám kritické myslenie, riadenie vlastného procesu učenia sa a riešeniu problémov a vypracoval rôzne aktivity, v ktorých žiaci stredných škôl majú možnosť uvedené kompetencie precvičovať. Z jednotlivých aktivít sa následne pripravila databáza príkladov dobrej praxe.  Panónska univerzita zosumarizovala podklady od všetkých partnerov projektu. Prehodnotenie a pripomienkovanie spracovaných materiálov bude cieľom druhého nadnárodného stretnutia, ktoré sa uskutoční 21.-22.3. 2019 v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Cieľom stretnutia bude aj prezentovanie doterajších výsledkov, príprava vzdelávania učiteľov ako aj hodnotenie kompetencií žiakov stredných škôl. V marci Štátny pedagogický ústav privíta partnerov medzinárodného projektu z Maďarska, Rumunska, Estónska a zo Slovenska v rámci druhého Nadnárodného projektového stretnutia.

Štátny pedagogický ústav je partnerom medzinárodného projektu Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students (Lelle2). Číslo projektu 2018-1-HU01-KA201-047839. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erasmus+.

Nadnárodné projektové stretnutie v Bratislave – marec 2019 

Druhé nadnárodné projektové stretnutie tímu LELLE2 sa uskutočnilo na Slovensku v Bratislave. Organizátorom bol Štátny pedagogický ústav. Počas dvoch dní prediskutovali partneri okrem mnohých ďalších tém i výsledky a spätnú väzbu k zberu osvedčených postupov o rozvoji zručností učenia sa a budúce témy ako prípravu pre vzdelávanie učiteľov stredných škôl “Ako vyučovať, ako sa učiť“ organizácia krátkodobej spoločnej vzdelávacej aktivity na Slovensku v Bratislave a hodnotenie zručností učenia sa žiakov stredných škôl.

Budúce úlohy

Jednou z hlavných úloh budúcej fázy projektu LELLE2 (O2) je vypracovať vzdelávací manuál pre učiteľov stredných škôl na základe osvedčených postupov identifikovaných v časti O1. Týždenné metodické vzdelávanie sa uskutoční v júli 2019 a učitelia stredných škôl sa naučia pracovať s pripraveným manuálom tak, že na konci augusta budú učiť svojich kolegov, ako integrovať navrhnuté metódy do svojho kurikula.

Spolu s týmto manuálom vypracujeme i dotazník za účelom merania kompetencií žiakov, ktorý použijeme na začiatku a konci školského roku 2019/2020. Dotazník bude slúžiť na preskúmanie zmeny v kritickom myslení žiakov, riešení problémov a riadení vlastného procesu učenia sa.

Viac informácií:
Réka Vámosi
projektová manažérka
Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/lelleproject
https://www.linkedin.com/company/lelleproject

Jozef Facuna
koordinátor projektu za Slovensko

Tel: +421 2 49276 209
E-mail:
jozef.facuna@statpedu.sk
Web:
http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/

Projekt získal podporu z Európskej komisie. Táto tlačová správa odzrkadľuje iba názory autora a Komisia nie je zodpovedná za využitie akýchkoľvek informácií uvedených v tejto správe
Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839          
-----
English Version

Let's Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school

O2 – How to Teach How to Learn – Training for secondary school teachers
Press release 2

23 April, 2019 Veszprém
2018-1-HU01-KA201-047839

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, UNIVERSITY OF PANNONIA

PRESS RELEASE I.

LELLE2 – LET’S LEARN HOW TO LEARN – LEARNING SKILLS DEVELOPMENT FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Consortium led by the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia won the grant titled ’LELLE2 – Let’ learn how to learn! – Learning skills development for secondary school students’ in the frame of Erasmus+ announced by the European Committee in 2018. The European Union supports the project number 2018-1-HU01-KA201-047839 with €297.386 starting on September 1st, 2018 planned ending on December 31st, 2020. The University of Pannonia leads the strategic partnership project collaborating with Eszterházy Károly University – Hungarian Institute for Education Research and Development (Hungary), the Statny Pedagogicky Ustav (Slovakia), the Cirkevná spojená škola MARIANUM (Slovakia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Romania), Kuressaare Gümnaasium (Estonia), and the I. Béla Comprehensive School, Dorm and Primary School from Szekszárd (Hungary).

The LELLE2 project idea came from the success of ERASMUS+ project LELLE which focused on the research, measurement and development of learning skills (managing own learning process, critical thinking, problem solving). In order to be successful during the higher educational studies or finding a job factual knowledge is not enough, certain additional soft skills are also needed.

These key competences are not taught in the institutions so that secondary students need to acquire these skills themselves. The main objective of our project is to provide secondary school students with learning skills development and to equip them with skills that can be used on the job market and in the secondary and higher education.

Main milestones of LELLE2 project so far:

Kick-off meeting in Veszprém - 2018 October

The first transnational project meeting was held in Veszprém at the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia on 8th - 9th October, 2018. The Partnership successfully started the project work in the Kick-off meeting.

First results

In the opening work package, the LELLE2 Team conducted a qualitative research on the good practices in skill development in secondary education. Three skills were the targets of the research: Critical Thinking (CT), Problem Solving (PS), and Managing own Learning Processes (MOLP). The research sample included 61 schoolteachers, 9 companies and colleagues from 3 research institutes in four countries. From the good practices collected in the research, the Project Partners selected 10 per each skill to be included in the further work packages. The main goal of collecting best practices is to integrate the development of the 3 above mentioned skills into the curricula of general subjects in high schools.

Transnational Project Meeting in Bratislava – 2019 March

The LELLE2 Partnership had their 2nd transnational project meeting in Bratislava, Slovakia hosted by the National Institute for Education. During the two days besides many project issues the partners discussed the outcomes and feedback of the Best Practice Collection on Learning Skills Development and future issues such as the preparation for “How to Teach How to Learn” - Training for secondary school teachers, the organisation of the Short-term joint staff training event in Bratislava and Learning skill assessment of secondary school students.

Future issues

One of the main tasks of the next phase of the LELLE2 project (O2) is to work out a training book for high school teachers based on the good practices identified in section O1. The one-week methodological training will take place in July 2019, where teachers from high school learn the process, and at the end of August they will teach their colleagues how to integrate the proposed methods into their curricula.

In parallel with this manual, we compile a questionnaire for measuring students' competence, which we use at the beginning and end of the 2019/2020 academic year to examine the changes in critical thinking, problem-solving
and managing own learning path skills.

More information:
Réka Vámosi
project manager
Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/lelleproject
https://www.linkedin.com/company/lelleproject

Jozef Facuna
project coordinator, Slovakia

Tel: +421 2 49276 209
E-mail:
jozef.facuna@statpedu.sk
Web:
http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/ 

-----

Galéria: