Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Školská integrácia

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy. Dostupný na webovom sídle MŠVVaŠ SR v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion)

Slovenská republika sa  v roku 2012 stala riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie  (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion). Agentúra zhromažďuje  databázu a rozširuje  informácie v oblasti špeciálneho vzdelávania a inklúzie  členských krajín európskej únie. Uskutočňuje  výskum,  expertízy, umožňuje využívať  poznatky a skúsenosti na zvyšovanie kvality úrovne vzdelávania.  Podnecuje sieťovú spoluprácu, spája národné ministerstvá s európskou úniou a poskytuje podporu európskej politike v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Vydáva odborné publikácie v jazykoch členských krajín, ktoré sú  dostupné na: http://www.european-agency.org.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a vysvedčení. Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.