Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


31.12.2020

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich.

Bratislava, 31. decembra 2020 - Štátny pedagogický ústav zareagoval na pandemickú situáciu hneď na jar tohto roka. Od začiatku apríla spustil v spolupráci ministerstvom školstva, viacerými mimovládnymi organizáciami a pedagogickými fakultami portál Učíme na diaľku, ktorý odvtedy slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie a priamej podpory učiteľom, riaditeľom či rodičom počas epidémie koronavírusu. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a usmernení je prostredníctvom portálu poskytované priame poradenstvo, sú realizované webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov a zverejňované ďalšie nástroje pomoci a podpory pre učiteľov, žiakov a ich rodičov.

Koronavírus zmenil životy všetkých, nielen po osobnej, ale aj pracovnej stránke. Zasiahnutými boli aj školy, na čele s učiteľmi, z ktorých mnohí museli prejsť na virtuálnu komunikáciu so svojimi žiakmi či kolegami a zvládnuť vedenie výučby dištančnou formou. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v odpovedi na túto situáciu začal v apríli 2020 prevádzkovať portál Učíme na diaľku. Od začiatku jeho fungovania portál navštívilo takmer pol milióna jedinečných užívateľov a mal takmer 4 milióny vzhliadnutí. „Zámerom portálu je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale aj žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť konkrétne riešenia a metodickú podporu v tejto mimoriadnej situácii,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Medzi konkrétne aktivity portálu patrí napríklad e-mailové poradenstvo. „Poskytli sme 4472  odpovedí na otázky, týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, metodických pokynov, ako aj aktuálnych usmernení, rozhodnutí či manuálov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na otázky sme odpovedali nielen rodičom, učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom, ale i občianskym združeniam, športovým klubom, zahraničným študentom a mnohým iným,“ vymenováva rozsah poradenstva Stanislav Lukáč, koordinátor portálu Učíme na diaľku.

Portál tiež obsahuje prehľad webinárov, zameraných na podporu učiteľov a odborných zamestnancov počas aktuálnej situácie. Štátny pedagogický ústav od októbra do decembra 2020 zorganizoval 18 bezplatných webinárov, ktorých sa priamo zúčastnilo 939 záujemcov. Záznamy z nich sú pre ďalších záujemcov sprístupnené priamo na portáli Učíme na diaľku, ako aj na YouTube kanáli.

Jedným z nástrojov, ktorý má pomôcť zvládať žiakom a školám dôsledky pandémie vo vzdelávaní, je tiež program doučovania žiakov základných škôl študentami vysokých škôl. Hoci kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií bol program čiastočne obmedzený, počas jesene sa do neho zapojilo 128 škôl, 200 žiakov, 5 učiteľských fakúlt a 43 vysokoškolákov - študentov učiteľských smerov.

Za účelom poskytnutia podpory pedagógom, žiakom aj ich rodičom sa Štátny pedagogický ústav spojil s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Pripravili pokračovanie relácie Školský klub, určenej pre prvý stupeň základných škôl, ktorí v dôsledku karanténnych opatrení zostávali v priebehu jesene doma. „. Celkovo sme vytvorili 21 častí relácie, zameraných na slovenský jazyk, matematiku, vlastivedu a prírodovedu. Ich súčasťou boli aj pracovné listy pre žiakov, ktoré sme zverejňovali aj v maďarskom a rómskom jazyku,“ uvádza Hapalová.

Spolupráca vznikla aj s neziskovou organizáciou LEAF. Počas 6 online stretnutí pod názvom “Ranná káva riaditeľov s hosťom” sprostredkovali ŠPÚ a LEAF 287 účastníkom - riaditeľom a vedúcim pracovníkom škôl informácie, skúsenosti a know-how od zaujímavých hostí, s cieľom pomôcť im zvládnuť aktuálnu situáciu.

Štátny pedagogický ústav sa prostredníctvom portálu Učíme na diaľku usiluje o komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zo strany učiteľov, riaditeľov vníma veľký záujem o hľadanie nových riešení počas pandemickej situácie a aktívny prístup. „Všetkým učiteľom, odborným zamestnancom, riaditeľom a vedeniu škôl patrí veľké poďakovanie. Za všetko, čo robia, aj za nasadenie, s akým sa do toho púšťajú napriek tomu, že situácia sa nezriedka rýchlo mení, v dôsledku čoho sa menia aj usmernenia a odporúčania pre školy. Pevne verím, že sme im v ich snahe boli nápomocní a aj v roku 2021 aj naďalej budeme.,“ vyjadruje uznanie a dáva prísľub Miroslava Hapalová.

Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom.


ŠPÚ momentálne vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktorého súčasťou je aj administrácia portálu ucimenadialku.sk
www.esf.gov.sk          www.minedu.gov.sk

Kontakt pre médiá:
Katarína Obuchová, katarina.obuchova@statpedu.sk, 0903 029 894

PDF verzia na stiahnutie