Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.05.2020

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

Na základe podnetov od pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré sme dostali v nadväznosti na Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020[1], vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. apríla 2020, vydávame toto stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl počas mimoriadnej situácie.

Vymedzenie obsahu vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách určením hlavných vzdelávacích oblastí a komplementárnych vzdelávacích oblastí by nemalo byť dôvodom na znemožnenie alebo zastavenie vykonávania práce z domácnosti pre vybraných pedagogických alebo odborných zamestnancov základných škôl. Rovnako by nemalo viesť ku kráteniu úväzkov, znižovaniu miezd či k ukončovaniu pracovného pomeru s pedagogickými alebo odbornými zamestnancami základných škôl.

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl