Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.06.2021

Seminár Podpora multilingválnych tried

V dňoch 16. – 17. júna 2021 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový seminár Podpora multilingválnych tried (Supporting multilingual classrooms). Seminár bol uskutočnený ako iniciatíva na základe dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej ECML) a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluve medzi ECML a Štátnym pedagogickým ústavom. V roku 2021 je iniciatíva realizovaná v deviatich krajinách: Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko.

Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť svojim členským štátom podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov, pričom jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Inklúzia detí cudzincov odráža potrebu podpory škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.

Seminár na Slovensku bol zameraný na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov a to najmä na nasledovné témy: multilingvizmus a plurilingvizmus, plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe, prínos multilingvizmu, rozvoj kompetencií pri podpore rozvoja druhého jazyka, celoškolský prístup k multilingvizmu a pluriligvizmu. Tematicky zameraný workshop s podporou ECML bol organizovaný na Slovensku druhý krát po sebe. Otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej.
Seminár bol facilitovaný expertmi Rady Európy: Chantal Muller,  HENALLUX – Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Belgicko, Katja Schnitzer, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Švajčiarsko.  
Certifikát ECML a Štátneho pedagogického ústavu získalo 23 učiteľov jazykov v SR.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.statpedu.sk/sk/vyskum/vzdelavacie-aktivity/podpora-multilingvalnych-tried-ii/
Tlačová správa_Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania 
   
 www.ecml.at/ec-cooperation