Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.10.2020

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Štátny pedagogický ústav vypracoval v spolupráci s odborníkmi publikáciu s názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa. Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku.

Je určená pre pedagogických zamestnancov v základných školách. Prináša prehľad o tom, ktoré národnostné menšiny žijú na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré ich charakterizujú. Na niekoľkých stranách prezentuje historické udalosti súvisiace s národnostnými menšinami, približuje súčasnosť prostredníctvom významných osobností, zvyky a tradície, ktoré sú pre ne charakteristické. Kapitoly sú doplnené zaujímavosťami, obrázkami ilustrujúcimi to, čo je pre danú národnostnú menšinu špecifické. Pri pozornom čítaní spoznáme veľa spoločných čŕt, ktoré sa prelínajú dejinami i súčasnosťou národnostných menšín a majoritného národa.

Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť témy publikácia prezentuje najpodstatnejšie informácie o národnostných menšinách a nemá ambíciu zodpovedať všetky otázky z histórie Slovenska. Má pomôcť pri pochopení toho, že i napriek mnohému odlišnému máme ešte viac toho, čo nás spája a toto poznanie má viesť k vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu osobitostí a následne k tak veľmi potrebnému pokojnému spolunažívaniu.

Úloha vyplynula z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. ŠPÚ bol spolupracujúcou organizáciou úlohy.

Publikáciu nájdete medzi učebnými textami.