Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


30.06.2020

Štátny pedagogický ústav vypracoval Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020

Odporúčania ŠPÚ na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020 uľahčia prácu realizátorom letných škôl, ktoré sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 po prerušení vyučovania v školách. Príklady aktivít majú slúžiť najmä ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

Materiál obsahuje príklady aktivít zamerané na praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hrových aktivít. Žiaci si tak môžu utvrdiť učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020. Náročnosť jednotlivých aktivít je potrebné primerane prispôsobiť veku žiakov.

Ponuku príkladov aktivít sme rozdelili podľa vekových kategórií a podľa zamerania aktivít, ktoré kopírujú vzdelávacie oblasti. Ciele sú vyberané tak, aby umožnili  žiakom cez hru a iné aktivity zopakovať si obsah učiva, ktoré nemohlo byť prebrané kontaktnou formou počas školského roka.

Napriek tomu, že mnohé školy sa vysporiadali so situáciou veľmi dobre a realizovali dištančné vzdelávanie svojich žiakov na vysokej úrovni, niektorých žiakov vzhľadom na ich materiálne zabezpečenie a rodinné podmienky nebolo možné plnohodnotne zapojiť do dištančného vzdelávania. Dá sa teda očakávať pomerne veľká nevyrovnanosť vo vedomostiach a zručnostiach, ako aj v celkovej pripravenosti jednotlivých žiakov na začatie školského roka 2020/2021. A tak, aj keď je predkladaný dokument určený primárne pre Letné školy, niektoré aktivity môžu byť realizované aj v čase vyučovania počas bežného školského roka.

Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020