Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.07.2020

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Na základe žiadosti Štátneho pedagogického ústavu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodatok ku Koncepcii vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2018 pod č. 2018/9294:1-12AA na roky 2018 – 2020.

Rozhodnutie ministra a dodatok ku koncepcii SJSL v ZŠ s VJM nájdete: 

https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/projekty/koncepcia-vyucovania-sjsl-zs-vjm.html