Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.06.2020

K Zápisníkom na každý deň pribudli ďalšie dva. Tentokrát pre vzdelávacie oblasti Matematika a Jazyk a komunikácia

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pedagógmi vypracoval ďalšie dva Zápisníky na každý deň pre žiakov ZŠ, ktoré majú pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19.

Aj tieto zápisníky majú charakter pracovných zošitov a sú vypracované samostatne pre prvý stupeň a pre druhý stupeň, nie pre jednotlivé ročníky. 

Zápisníky na každý deň sa venujú vzdelávacím oblastiam Matematika a Jazyk a komunikácia. Určené sú pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Výber úloh v pracovných zošitoch sa riadi Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. 

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Matematika, Jazyk a komunikácia

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Matematika, Jazyk a komunikácia

Všetky pracovné zošity pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít nájdete TU: https://www.statpedu.sk/sk/distancne-vzdelavanie/distancne-vzdelavanie-ziakov-z-vylucenych-romskych-lokalit/