Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.06.2020

Deti môžu ísť cez prázdniny do letnej školy. Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu, na ktorú vyčlenilo pol milióna eur

Pestré vzdelávacie aktivity v triedach, areáli školy aj v prírode – to všetko môžu zažiť žiaci cez prázdniny v letných školách, ktoré ministerstvo školstva podporí sumou pol milióna eur. Dobrovoľné letné školy majú žiakom pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Školy, ktoré počas leta ponúknu deťom zmysluplné využitie času s výchovno-vzdelávacou náplňou po prvýkrát zafinancuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Veľa škôl robilo rôzne letné aktivity pre žiakov aj v minulosti. Po prvýkrát tieto školy finančne podporíme a to sumou pol milióna eur. Vieme, že tieto aktivity budú pre mnohých žiakov veľmi prínosné, nielen pre zavretie škôl v posledných mesiacoch, ale aj ako príprava na september a na návrat do tried,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Letná škola má trvať od pondelka do piatka. Každý žiadateľ môže požiadať o peniaze na jeden až tri týždňové termíny – v období posledných troch augustových týždňov (10. až 28. augusta 2020). 

Zloženie tried alebo skupín žiakov je na organizátoroch, rovnako ako voľba priestorov, kde budú aktivity zabezpečené. Výučbu môžu zabezpečiť pedagogickí a odborní zamestnanci škôl, ale aj tímy rozšírené o študentov pedagogiky, sociálnych pracovníkov či dobrovoľníkov. Školy môžu pripraviť aktivity v spolupráci s centrami voľného času, komunitnými centrami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami.

„Takáto spolupráca bude pozitívne hodnotená pri celkovom vyhodnocovaní rozvojových projektov letných škôl,“ dodal B. Gröhling.

Žiadatelia môžu získať 500 eur na letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 800 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2600 eur. 

Projekt musí žiadateľ vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 26. júna 2020. Ministerstvo následne tieto projekty vyhodnotí do 10. júla 2020.

Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Plnenie aktivít by malo byť naviazané len na čas strávený v letnej škole. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky získania finančných prostriedkov sú v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov

Vzor vyplnenej žiadosti

Metodické odporúčanie k organizácii a podmienkam letných škôl 

Príklady výchovno-vzdelávacích aktivít počas letných škôl 

Záverečná správa 

Vzor vyplnenej záverečnej správy