Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021 – JAZYKY OKOLO NÁS

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Školu mohli do súťaže prihlásiť učitelia do 15. októbra 2021. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Celkovo bolo prihlásených viac ako 200 škôl.

„Veľmi nás potešil veľký záujem zo strany základných i stredných škôl v rámci všetkých troch kategórií súťaže. Najviac súťažných príspevkov sme dostali vo výtvarnej kategórii. Porota tu víťazov vybrala celkom z príspevkov od 119 škôl,“ uvádza Denisa Ďuranová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá je národnou koordinátorka Európskeho dňa jazykov za Slovensko pri Európskom centre moderných jazykov Rady Európy.

Európsky deň jazykov sa oslavuje od roku 2001, keď ho vyhlásila Rada Európy. Súčasťou osláv sú rôzne diskusie, vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj žiakov a súťaže pre školy a žiakov. Cieľom súťaží aj sprievodných podujatí je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Súťaž Európsky deň jazykov 2021 sa po druhý krát organizuje v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Do výtvarnej kategórie zaslalo príspevky 119 základných a stredných škôl. V literárnej kategórii bolo 55 a v audiovizuálnej 37 prihlásených základných a stredných škôl.

„Veľmi oceňujeme tvorivosť a spracovanie prihlásených diel. Bolo skutočne potešením vidieť, ako sa mladí v školách chopili témy “Jazyky okolo nás“. Veríme, že je to aj obraz toho, že sa učiteľom a školám darí v žiakoch podporovať rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti,“ dodáva Zuzana Lichá zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá sa podieľala na organizácii súťaže.

Prostredníctvom literárneho, výtvarného či audiovizuálneho diela žiaci vyjadrili ciele Európskeho dňa jazykov, koncept porozumenia viacjazyčnosti, podporili kultúrnu či jazykovú rôznorodosť.

V súlade so Štatútom súťaže hodnotiace komisie vybrali tri súťažné príspevky s najvyšším počtom bodov v troch kategóriách: literárna, výtvarná a audiovizuálna. Z každej kategórie boli tri víťazné súťažné príspevky podľa cieľovej skupiny, to znamená 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy a stredná škola. Víťazné školy budú odmenené cenou vo forme poukážky na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Víťazi v literárnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola s materskou školou, 072 51 Krčava 184  
Prihlasovateľ: Mgr. Ľudmila Olexová
Názov príspevku: Dobrý deň in the world (báseň)

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov
Prihlasovateľ: Mgr. Gabriela Klačanská
Názov príspevku: Jazyky (báseň)

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názov príspevku: „Meni s vamy pohraty” (poviedka)

Víťazi vo výtvarnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
Prihlasovateľ: Mgr. Alena Cigániková
Názov príspevku: Poznávame európske jazyky

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Prihlasovateľ: Mgr. Liana Gógová
Názvy príspevkov:
Neži vo svojej bubline…
Jazyky na dlani Európy

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názvy príspevkov:
Farebný svet
Priateľstvo v každom jazyku
            

Víťazi v audiovizuálnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Beáta Šebestová
Názov príspevku: Po každej búrke príde dúha   

2. stupeň základnej školy
Výherca: Cirkevná základná škola R. Zaymusa, R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina
Prihlasovateľ: Mgr. Korina Bieliková
Názvy príspevku: Zvieratká v piatich európskych jazykoch

Stredná škola
Výherca: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Prihlasovateľ: Ing. Jozef Vrabel
Názov príspevku: Priatelia zo Šrobárky

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Organizačný tím súťaže

Zborník žiackych prác k Európskemu dňu jazykov 2021 – JAZYKY OKOLO NÁS

Vzhľadom na veľký počet súťažných príspevkov sme pripravili Zborník žiackych prác k Európskemu dňu jazykov 2021, ktorý predstavuje výber žiackych prác z literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej kategórie z rôznych základných a stredných škôl Slovenska.

Dúfame, že okrem odovzdania posolstva súťaže vám výberom žiackych príspevkov sprostredkujeme umelecký zážitok a zároveň aj takouto formou pripomenie oslavu Európskeho dňa jazykov.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí boli ochotní venovať svoj čas téme mnohojazyčnosti a podeliť sa s nami o svoje talenty. Veríme, že táto kreatívna tvorba bude pre mnohých inšpiráciou.

 Zborník žiackych prác k Európskemu dňu jazykov 2021

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Kategórie: 
Súťaž prebieha v štyroch kategóriách: 
1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.
2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.
3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.
4.    Osobitná kategória (len pre stredné školy) – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok na tému jazykov, ktorý je výsledkom diskusie zaregistrovanej na platforme COFE – Konferencia o budúcnosti Európy pod témou Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Diskusia musí spĺňať pravidlá a podmienky konferencie a musí byť riadne zaregistrovaná na platforme konferencie. Návod ako usporiadať podujatie nájdete tu.

V rámci prvých troch kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre tri cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom) a stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4.  kategórii sa súťaž vyhlasuje len pre stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

Prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára, ktorého súčasťou je Súhlas so zapojením sa do súťaže zo strany riaditeľa/riaditeľky školy ako štatutárneho zástupcu/zástupkyne školy, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a Vyhlásenie o autorstve. 
Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

Vyhodnotenie súťažných príspevkov:
Príspevky budú hodnotené komisiou v štyroch kategóriách: 1. výtvarná, 2. literárna, 3. audiovizuálna, 4. osobitná. Prvé tri kategórie budú osobitne hodnotené pre jednotlivé cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom), stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4. kategórii sa budú hodnotiť iba príspevky stredných škôl, ktoré boli riadne zaregistrované na platforme COFE.

Príspevky sa budú hodnotiť podľa nasledovných kritérií:
1. Obsah projektu, ciele a ich splnenie
2. Viacjazyčnosť
3. Tvorivosť

Poukážku na nákup cudzojazyčnej literatúry v hodnote 300 eur získa jeden najlepší príspevok v danej kategórii pre príslušnú cieľovú skupinu: 
-    výtvarná kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    výtvarná kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    výtvarná kategória, stredná škola, 
-    literárna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    literárna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    literárna kategória, stredná škola, 
-    audiovizuálna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    audiovizuálna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    audiovizuálna kategória, stredná škola. 

V osobitnej kategórii získa víťaz balíček obsahujúci hodnotné promo predmety pre každého účastníka diskusie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude uskutočnené najneskôr 22. novembra 2021.

Podrobné podmienky súťaže sú rozpracované v Štatút súťaže.


Tešíme sa na vašu účasť!

organizátori súťaže

Kontakt: sutazedj@statpedu.sk