Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav otvára vzdelávanie pre pedagógov, ktorí by mohli učiť rómsky jazyk na školách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Štátny pedagogický ústav otvára vzdelávanie pre pedagógov, ktorí by mohli učiť rómsky jazyk na školách

Predmet rómsky jazyk a literatúra v slovenských základných a stredných školách aktuálne vyučujú siedmi pedagógovia. Podľa odhadov žije na Slovensku 440 tisíc Rómov, z ktorých nemalá časť používa rómsky jazyk ako svoj materinský.

Podpora výučby rómskeho jazyka a rozvoja jazykových kompetencií u učiteľov reflektuje právo občanov patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám na vzdelanie v ich jazyku. Toto právo im garantuje Ústava SR a tiež školský zákon podľa § 12 ods. 3. 

Štátny pedagogický ústav dlhodobo rozvíja aktivity na podporu učiteľov, aby boli pripravení efektívne pracovať aj s rómskymi žiakmi. ŠPÚ vyškolil v minulosti už takmer 90 pedagogických zamestnancov, ktorí sú schopní využívať rómsky jazyk vo výučbe a pri komunikácii so žiakmi. Okrem toho pravidelne vydáva odborné publikácie, organizuje školenia a konferencie na rozvoj pedagógov i riadiacich pracovníkov v školách.

„Vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku je krok k odstráneniu jazykovej bariéry škôl vo vzdelávaní žiakov z MRK, ktorá môže byť neraz dôvodom školského neúspechu. Inklúzia v slovenských školách je nielen o školskej politike, školskom zákone, finančných dotáciách, materiálnych podmienkach, príprave učiteľov a ďalších odborníkov, ale predovšetkým v nej ide o postoje nás všetkých,“ približuje štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

„Podpora kompetencií učiteľov a učiteliek v oblasti využívania rómskeho jazyka je dôležitým nástrojom zlepšovania vzdelávacích výsledkov rómskych žiakov a žiačok a zabezpečenia ich rovnoprávneho prístupu ku vzdelávaniu. Zároveň, zabezpečenie vyučovania rómskeho jazyka v školách ako jedného z jazykov národnostných menšín vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenska, ale najmä z vnútroštátnej legislatívy,“ hovorí riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Vzdelávanie je určené pre budúcich aj súčasných učiteľov rómskeho jazyka a tiež pedagógov pôsobiacich v školách, ktoré navštevujú aj žiaci z rómskych komunít. Prihlasovanie je otvorené aj pre asistentov učiteľa a komunitných pracovníkov. Podmienkou prijatia je rómsky jazyk na pokročilej úrovni. Záujemcovia o toto bezplatné vzdelávanie sa môžu prihlásiť do 23. augusta vyplnením formulára na stránke ŠPÚ.

Odborná a jazyková príprava na štátnu skúšku z rómskeho jazyka je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov,“ ktorý Štátny pedagogický ústav realizuje v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt nadväzuje na dlhodobú činnosť ŠPÚ v tejto oblasti. V minulosti zastrešil ústav napríklad publikovanie dejepisnej čítanky, ktorá žiakom predstavila minulosť Rómov. S odborníkmi zostavil ŠPÚ aj mnoho ďalších učebníc a slovníkov. V nasledujúcom období sa projekt bude sústrediť najmä na tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov. Pre pedagógov a pracovníkov s mládežou ako aj odborných pracovníkov pripravuje ústav ďalšie kurzy a odborné konferencie.

„Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách. Taktiež tvorba podporných nástrojov pri zavádzaní inovatívnych  vzdelávacích prístupov vo vyučovaní a interkultúrnej výchovy v školách so žiakmi z rómskych komunít,“ upresňuje manažér projektu Jozef Facuna.