Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odlišnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a podporovania interkultúrnej výchovy v školách.
Účastníci spoznali možnosti vyučovania a používania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ, spoluprácou s rómskou komunitou – rodinou a školou, používaním inovatívnych vzdelávacích metód a didaktických prístupov, ktoré podporujú interkultúrnu výchovu a odbúravajú predsudky a stereotypy voči Rómom.

Postrehy od účastníčok k tomu, čo im vzdelávanie osobne prinieslo:
„V rámci vzdelávacej aktivity ma veľmi oslovili príklady dobrej praxe. Povzbudzujúce bolo zistenie, že nie sme osamotení so svojimi ťažkosťami, s ktorými sa boríme a tiež pocit zázemia a možnej spolupráce a hľadania ciest na ich riešenie. Problematika vzdelávania rómskych detí, dokonca v ich materinskom jazyku je v našej spoločnosti dlhodobo odsúvaná na vedľajšiu koľaj. Chceme preto hľadať cesty a riešenia „na mieru” pre naše deti, chceme im ponúknuť kvalitné vzdelanie, aby mali možnosť naplniť svoj potenciál a využiť svoje nadanie. Presne pre toto bolo vzdelávanie veľkým prínosom a dôkazom, že to ide, a že sa oplatí snažiť“. (Veronika)

„Oboznámenie sa s možnosťou pomoci žiakom pri výbere štúdia, spoznanie nových ľudí, ich názorov na život Rómov a ich problémy, či spolunažívanie s majoritou, oboznámenie sa s možnosťami ich vzdelávania a postupmi pri výučbe rómskeho jazyka“. (Anna)

„Oboznámila som sa s dôležitosťou, aby žiaci nielen z majority, ale aj z minority mohli sa edukovať v rómskom jazyku. Prioritu v tom vidím, aby sa prehlbovali poznatky a vedomosti o rómskej kultúre, národe a ich jazyku, vo verejnosti, aby došlo ku lepšej socializácii všetkých zúčastnených. Žiaci, ktorým je materinským jazykom rómsky jazyk mali možnosti sa edukovať pre nich prirodzenom jazyku.“ (Natália)Záznam priebehu on-line vzdelávania

Realizácia inovatívneho vzdelávania školského manažmentu je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne  kompetencie vo  vzdelávacom   procese  rómskych   žiakov“  v rámci  programu   Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom preddefinovaného projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a tiež podpora demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Aktivity projektu sa upriamujú na:
- tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,
- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,
- realizáciu konferencií a workshopov,
- tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,
- tlač publikácií.

ŠPÚ bude vzdelávacie aktivity pre školský manažment a pre pedagogických zamestnancov realizovať na jeseň 2021. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať na webovom sídle ŠPÚ. https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/spolu-romami-dosiahneme-viac-ii/

Kontakt:
PhDr. Jozef Facuna, PhD., projektový manažér
Tel.: 02/ 49276 209
E-mail:
jozef.facuna@statpedu.sk

„Spolu s Rómami dosiahneme viac“/„Jekhetane le Romenca buter keraha“/ „Together with Roma, we will achieve more“

Projekt
č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Program: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.