Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podpora multilingválnych tried

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Podpora multilingválnych tried

Workshop na Slovensku bol zameraný na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov a to najmä na nasledovné témy: rešpektovanie všetkých jazykov, plurilingvizmus ako zdroj jazykovej výučby, prínos a podpora viacjazyčnosti naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, demokratické školské prostredie, scaffolding: podpora rozvoja druhého jazyka naprieč kurikulom, otvorenie školy k viacjazyčným prístupom, rozvíjanie spolupráce. Workshop bol vedený profesorom Terry Lamb z University of Westminster (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a emeritnou profesorkou Mercedes Bernaus, univerzita v Barcelone, Španielsko.

„Podpora multilingválnych tried je iniciatíva realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy a Európskou komisiou s cieľom poskytnúť členským štátom Rady Európy podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov v súlade s kontextom a potrebami krajiny,“ objasňuje Denisa Ďuranová, členka správnej rady ECML za SR pôsobiaca na Štátnom pedagogickom ústave. Jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Inklúzia detí cudzincov odráža potrebu podpory škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.

Bližšie informácie o podpore multilingválnych tried sú dostupné na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

 

 

                                                                                                                                                  www.ecml.at/ec-cooperation

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.