Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


13.04.2022

Výzva na prihlasovanie sa na LETNÚ AKADÉMIU

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa na letnú akadémiu pre pedagógov pôsobiacich v oblasti jazykového vzdelávania, ktorú po prvýkrát realizuje Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML).

MIESTO: ECML, Graz (Rakúsko)
TERMÍN: 4. – 8. júl 2022

CIELE A OBSAH
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Hlavným cieľom letnej akadémie je podporiť profesijný rozvoj pedagógov pôsobiacich v oblasti jazykového vzdelávania, aby dokázali reagovať na komplexné jazykové potreby dnešných žiakov. Obsahom letnej akadémie budú aktuálne otázky vychádzajúce z tematických oblastí projektov ECML, ktoré sa venujú:

  • príkladom dobrej praxe z oblasti vyučovania a učenia sa jazykov,
  • podpore dialógu a výmene skúseností v jazykovom vzdelávaní,
  • školeniam multiplikátorov,
  • podpore profesionálnych sietí a výskumných projektov.

PROGRAM
Program zostavený medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti jazykového vzdelávania poskytne účastníkom príležitosť spojiť svoje odborné znalosti s kolegami z celej Európy, reflektovať a prehodnotiť vlastné spôsoby vzdelávania učiteľov z nadnárodnej perspektívy. Celý program letnej akadémie spolu s expertným tímom je dostupný v anglickom jazyku.
Program akadémie (v anglickom jazyku)

ÚČASTNÍCI
Účastníkov letnej akadémie nominujú národné nominačné autority členských štátov ECML a/alebo Európskej únie. Za konkrétny členský štát môže byť uvedená iba jedna nominácia, preto po realizácii výberového procesu bude za SR nominovaný jeden zástupca. Následne ECML z nominácií vyberie 20 účastníkov letnej akadémie. Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom do 8. júna 2022 (streda).

PROFIL ÚČASTNÍKA

  • znalosť aspoň jedného pracovného jazyka (angličtina/francúzština) na úrovni C1,
  • učiteľ, vysokoškolský pedagóg, školiteľ učiteľov, lektor, mentor, supervízor praxe na školách, inšpektor, vedúci združení učiteľov jazykov.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY
Účasť na letnej akadémii je bezplatná. Cestovné náklady budú financované z ECML, pričom ubytovanie a stravné si účastníci hradia individuálne.

Záujemcovia o účasť na letnej akadémii, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v oblasti jazykového vzdelávania, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti do 25. apríla 2022 (pondelok).

KONTAKT
Národná nominačná autorita za SR: 
PhDr. Denisa Ďuranová 
denisa.duranova@statpedu.sk