Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.10.2020

Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu sa dohodli na spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania na školách

Obe inštitúcie sa spojili, aby do škôl priniesli aktuálne témy. Učitelia dostanú špeciálnu metodiku, ktorá pomôže viesť žiakov k čestnosti a férovosti.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 6.10. 2020

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Nadácia Zastavme korupciu dnes podpísali memorandum o spolupráci.  Inštitúcie budú spolupracovať v oblasti podpory zavádzania etických hodnôt a štandardov do vzdelávania na základných a stredných školách. Okrem toho sa budú spolupodieľať na príprave metodiky pre triednych učiteľov. Jej súčasťou bude samostatná téma akademickej etiky.

Čas strávený na základnej a strednej škole formuje osobnosť a spoluurčuje nastavenie hodnotového kompasu človeka. Hodiny občianskej náuky a etiky sú dôležitou, ale nezriedka podhodnotenou súčasťou výuky. Na to, aby žiaci boli vedení k hodnotám jedna hodina týždenne často nestačí. Preto budú obe inštitúcie spolupracovať na príprave a vypracovaní podpornej metodiky pre triednych učiteľov, ktorí sa rozhodnú triednické hodiny venovať aj témam férovosti. Tiež vytvoria pracovnú skupiny pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie.

„Je potrebné, aby tieto témy boli integrálnou súčasťou vzdelávania na všetkých jeho stupňoch. Tým sa vytvára predpoklad pre podporu etického a elimináciu korupčného správania mladých ľudí v ich budúcom živote a celkovo v spoločnosti," uvádza riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Postoj ku korupcii v dospelosti je do veľkej miery ovplyvnený sériou zážitkov s „malým neférovým“ správaním z detstva. Odpisovanie, predbiehanie sa v rade na obed, zneužívanie pozície staršieho sa v dospelosti môžu meniť na úplatky, obchádzanie pravidiel či zneužívanie verejnej moci. „Ak dieťa funguje v prostredí, kde sa takému správaniu jasne povie nie, máme šancu na fungovanie úradov, nemocníc či parlamentu, v ktorých budú čestní ľudia, bez ochoty podvádzať,“ uvádza riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

„Škola je miesto, kde sa deti stretávajú s rôznymi príkladmi neetického správania. Správne nastavenie hodnôt a vyhranenie sa voči takémuto správaniu v mladom veku neskôr pôsobí ako antikorupčné očkovanie,“ dodáva jej kolegyňa Zuzana Vasičák Očenášová.

Nadácia systematicky pracuje na tom, aby slovenské školy formovali čestných ľudí. V rámci projektu Na férovku pracovala s niekoľkými strednými školami na Slovensku, ktoré riešili témy šikany, odpisovania, obchádzania pravidiel a nerešpektujúcej komunikácie. S workshopmi o čestnosti či sociálnej všímavosti navštevuje nadácia školy po celom Slovensku.

Spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vydala metodický materiál pre učiteľov „Korupcia: Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy“.

Štátny pedagogický ústav si uvedomuje naliehavosť potreby riešiť problémy korupcie v spoločnosti a nevyhnutnosť viesť výchovu a vzdelávanie žiakov v intenciách antikorupčných hodnôt. Hľadá preto inovatívne spôsoby nastavenia hodnotovej výchovy na školách a snaží sa zavádzať do vzdelávacieho procesu nový obsah hodnotových tém, vrátane vytvárania metodík pre pedagógov základných a stredných škôl. 

ŠPÚ aj prostredníctvom Klubu učiteľov etickej výchovy v minulosti zorganizoval odborné semináre pre učiteľov s témou podpory a ochrany duševného vlastníctva, etického a občianskeho rozmeru korupcie a podvodného správania v školách.

„Dlhodobo zanedbávaná a hodinovo poddimenzovaná hodnotová výchova viedla k iniciatíve sformovať pracovnú skupinu pri ŠPÚ v oblasti nadpredmetového hodnotového vzdelávania. Tento krok predstavuje novú víziu spolupráce širšieho spektra subjektov pri zavádzaní etických štandardov do systému vzdelávania,“ uviedla Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Kontakty pre médiá:
Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: hovorca, tlacove@minedu.sk, tel.: 0905 563 652
Štátny pedagogický ústav: Dáša Vargová, dasa.vargova@statpedu.sk, tel.: 0907 192 448
Nadácia Zastavme korupciu: Zuzana Vasičak Očenášová, vocenasova@zastavmekorupciu.sk, tel.: 0903 755 059