Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


06.06.2021

Výzva na prihlasovanie záujemcov o spoluprácu v Ústredných kurikulárnych komisiách

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie, ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách.

Cieľom pripravovanej reformy, ktorej základné rámce sú aj súčasťou Plánu obnovy schváleného Vládou Slovenskej republiky, je aktualizovať ciele a obsah vzdelávania v základnej škole tak, aby zodpovedali požiadavkám na vzdelávanie v 21. storočí. Kurikulárna reforma má zabezpečiť vznik harmonizovaného a integrovaného kurikula vo vertikálnej aj horizontálnej línii. Kurikulum pre základné školy bude štruktúrované do 3 cyklov.
K novému ŠVP sa budú vytvárať aj sprievodné dokumenty, zamerané na východiskové princípy a filozofia vzdelávacieho programu; metodológiu vzdelávacích oblastí v celku povinného vzdelávania; organizáciu vyučovania a učenia sa pre vzdelávacie oblasti v jednotlivých vzdelávacích cykloch; didaktické prostriedky a učebné zdroje pre jednotlivé vzdelávacie oblasti; hodnotenie žiakov a evaluácia výsledkov vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích cykloch a vzdelávacích oblastiach.

SPOLUPRÁCA
Ak máte záujem svojimi skúsenosťami prispieť k reforme základných škôl, prosíme Vás o vyplnenie online formulára Charakteristika kandidátov na členov Ústrednej kurikulárnej komisie, a to najneskôr do 11. 6. 2021. Cieľom online formulára je vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.

Prvé zasadnutie novovytvorených ústredných kurikulárnych komisií pre základné školy sa uskutoční v dňoch 1. – 3. 7. 2021 v Banskej Bystrici v rámci celoslovenskej konferencie ku kurikulárnej reforme. Budeme veľmi radi, ak si na túto konferenciu vyhradíte čas. O podrobnostiach Vás budeme informovať po spracovaní Vami odoslaných dotazníkov.