Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.05.2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie - Slovenská Akadémia „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Hlavné zameranie a ciele Slovenskej akadémie:
- rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí;
- podporiť školy v zavádzaní zmien v kľúčových oblastiach školského života, ako sú vyučovanie a učenie sa, riadenie či spolupráca s komunitou;
- oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a nástrojmi Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu vrátane Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru a podporovať ich využitie vo vzdelávacej praxi;
- podporiť partnerstvo a spoluprácu medzi školami a ostatnými aktérmi.

Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu. Každá škola zostaví trojčlenný školský tím pozostávajúci z týchto členov:
1. riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie;
2. učiteľ ľubovoľného vyučovacieho predmetu;
3. osoba vybraná vedením školy, ktorá spolupracuje so školou, napríklad zástupca miestnej samosprávy, člen mimovládnej organizácie, zástupca rodičov alebo iná osoba, ktorá sa aktívne venuje problematike inklúzie, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam 
a demokratickému občianstvu (prípadne ďalší učiteľ zúčastnenej školy, školský psychológ, výchovný poradca, vysokoškolský pedagóg).

Prvá časť Slovenskej akadémie sa uskutoční v októbri 2021, účasť bude bezplatná a prebehne prezenčne alebo on-line a to v závislosti od epidemiologickej situácie. Podrobné informácie nájdete v priloženom letáku. 

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:
- prihlasovací formulár
- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov
na adresu zuzana.licha@statpedu.sk najneskôr do 30. 5. 2021 (vrátane). Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 13. 6. 2021 (vrátane). 

Tešíme sa na Vašu účasť.
Kontakt:     Mgr. Zuzana Lichá
zuzana.licha@statpedu.sk

Leták  
Slovak Academy

Prihlasovací formulár

        

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Working together for an inclusive Europe

Spolu s Rómami dosiahneme viac  – Together with Roma, we will achieve more – Jekhetane le Romenca buter keraha

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” is the overarching narrative of the EEA and Norway Grants (2014-2021) that must be used by everyone involved in communicating the Grants.“