Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.01.2020

V  Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie členov Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč

Na pracovnom stretnutí Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč, ktoré sa konalo 28. januára v sídle ŠPÚ v Bratislave, členovia odbornej komisie komplexne hodnotili priebeh postupových kôl uplynulého ročníka  súťaže. Vo svojich prezentáciách sa zamerali na hodnotenie organizácie súťaže, ako aj na jej obsahové zameranie vo všetkých kategóriách a postupových kolách súťaže v rámci Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Predsedníčka a tajomníčka celoštátnej odbornej komisie, ktoré sú zároveň výskumné a vývojové zamestnankyne ŠPÚ, oboznámili prítomných s aktuálnymi dokumentmi platnými pre organizovanie a obsahové zameranie súťaže v  školskom roku 2019/2020. Členov komisie informovali aj o tom, že v roku 2020 si pripomíname 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka. Pri tvorbe súťažných úloh sa preto odporúča zohľadnenie témy Materinský jazyk ako dôležitá súčasť identity každého človeka.

Všetky podnety a návrhy členov Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč k obsahovému zameraniu a organizačnému zabezpečeniu jej ďalšieho ročníka boli zahrnuté do záverečných odporúčaní pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaž Pekná maďarská reč, ktorá je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti prostredníctvom tvorby textov, ale aj na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami, je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom súťaže je taktiež rozvíjanie systematického a hlbšieho záujmu žiakov o materinský jazyk.

Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa  od roku 2010 táto celoštátna súťaž organizuje v gescii ŠPÚ.