Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.11.2019

V Štátnom pedagogickom ústave sa konala konferencia venovaná tematike ozdravenia populácie

Odborné podujatie Projekt ozdravenia populácie začína v školách a v rodinách nadväzovalo na projekt Vedecko technické služby - most k modernizácii školskej a telesnej výchovy, schválený rezortom školstva v roku 2017. Projekt na ozdravenie populácie vznikol so zámerom vybudovať výskumno-vývojové a realizačné prostredie podporené propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom projektu je prekonanie priepasti medzi výskumom, aplikovaným vývojom a praxou.

Účastníci konferencie venovali pozornosť hodnoteniu stavu fyzickej a psychickej zdatnosti obyvateľstva, osobitne detí a mládeže a posudzovaniu možností pre naplnenie hlavného cieľa – ozdravenia populácie v slovenských podmienkach. Zamerali sa aj na prostriedky na zlepšenie súčasného stavu, prezentované v projekte, ako je formovanie a využitie unifikovanej stavebnicovej rady v oblasti mechanoterapie, rehabilitácia a rehabilitačná prevencia, využitie izokinetických prístrojov na posilňovanie a súčasnú diagnostiku, možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a motivácia detí a rodičov k zdravému životnému štýlu.

„Zámer ozdravenia populácie cez školy a rodiny je dobrá myšlienka. Podobne ako podpora domácej výroby, produktov vyššej tvorivej činnosti, vynálezcov, zlepšovateľov a pokus o vytvorenie originálnej slovenskej koncepcie, čo je deklarované v projekte ako jeden z dôležitých cieľov,“ konštatoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk .

Súčasťou programu konferencie bola prezentácia aktualizovaného projektového zámeru, orientovaného na priestorovú inováciu telocvične a tvorbu cvičebných priestorov v atypických podmienkach, ako sú byty, obytné súbory, hotely, chaty a podobne. Prezentácia bola ilustrovaná audiovizuálnymi a printovými materiálmi, ako aj konkrétnymi vzorkami funkčných modelov.

„Treba poznamenať, že pri problematike ozdravenia populácie ide o viacvrstvový problém s prierezovým, interdisciplinárnym a nadrezortným ponímaním. V každom prípade do pilotných projektov je potrebné zahrnúť to, čo je už vyvinuté a odskúšané. Na to potom môžu nadväzovať procesy, ktoré sú vo vývoji a tie, ktoré budú súčasťou trvalého a udržateľného inovačného procesu,“ uviedol hlavný organizátor konferencie a manažér projektu Jozef Gálik.

V záveroch z konferencie sa odporúča realizovanie pravidelných špecializovaných odborných podujatí, tvorba metodických audiovizuálnych materiálov a poskytnutie odborných a študijných materiálov múzeu telesnej kultúry, knižniciam a školám.