Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.09.2019

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre etickú výchovu

Dňa 16.9. 2019 sa v Štátnom pedagogickom ústave uskutočnilo zasadnutie Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu (ÚPK ETV). Jej členovia sa venovali riešeniu úloh vyplývajúcich z jednotlivých bodov programu zasadnutia.

Ústredná predmetová komisia pre etickú výchovu prerokovala činnosť Klubu učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ na druhú polovicu roka 2019. Jej členky a členovia pripravili a dohodli v súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2019 obsahovú a personálnu stránku októbrového odborného seminára s workshopmi pre učiteľky a učiteľov etickej výchovy z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja na tému „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti).“

Členovia ÚPK ETV boli informovaní o priebehu plnenia úloh v Projekte systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav reflektujúc Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. Tajomníčka predmetovej komisie požiadala  všetkých členov, aby sa zapojili svojimi názormi a postrehmi do procesu skvalitnenia kurikulárnych dokumentov a prispeli k analýze vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty, ktorej súčasťou je predmet etická výchova.