Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.10.2017

V ŠPÚ sa odborníci zaoberali vyučovaním slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

V Štátnom pedagogickom ústave sa za účasti prizvaných odborníkov konalo zasadnutie Predmetovej komisie pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Témou rokovania bola problematika vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Za účasti riaditeľky odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR, ktorá zhrnula úlohy z oblasti národnostného vzdelávania, odzneli informácie o stave riešenia úloh ŠPÚ z problematiky vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Rezonovala najmä téma inovovaných pedagogických dokumentoch zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (vzdelávacie štandardy), ale hovorilo sa aj o organizačnom poriadku a obsahovej náplni súťaže Poznaj slovenskú reč. Účastníci zasadania sa zaoberali aj  výsledkami a obsahom národného testovania (T5, T9 a externá časť maturitnej skúšky) a nemalú pozornosť venovali tiež problematike prípravy učiteľov vyučujúcich slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Predmetom diskusie bol okrem iného aj návrh novely školského zákona a  správy a vyjadrenia sa v médiách, súvisiacich s problematikou vyučovania slovenského jazyka.