Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.12.2019

V Ružomberku zasadala Odborná komisia ŠPÚ pre prípravu predmetu na podporu tradičnej ľudovej kultúry

V Základnej umeleckej škole v Ružomberku na Madáčovej ulici 6 sa konalo pracovné stretnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre prípravu voliteľného predmetu na podporu tradičnej ľudovej kultúry. Na dobových fotografiách v ZUŠ sú zachytení aj aktéri natáčania filmu vo Vlkolínci v roku 1922. Jedným z hlavných účinkujúcich bol nedávno zosnulý Karel Gott.

Po zhodnotení plnenia úloh z predchádzajúceho pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo v októbri, sa členovia odbornej komisie dohodli na úlohách s konkrétnym časovým harmonogramom na nadchádzajúce mesiace budúceho kalendárneho roka.

Do 10.januára 2020 bude vytvorený sumár tém, ktoré bude obsahovať vzdelávací štandard voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre pre 1.stupeň základných škôl. Po tomto termíne budú členovia komisie intenzívne pracovať na obsahovom a výkonovom štandarde tak, aby bol jeho návrh pripravený v marci 2020. Súbežne sa bude pripravovať seminár o návrhu nového voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre s učiteľmi zo Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ktorí majú dlhoročnú skúsenosť so školskými vzdelávacími programami s problematikou regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. Na seminári, ktorý sa bude konať v druhej polovici marca, členovia komisie predstavia návrh vzdelávacieho štandardu pre voliteľný predmet o tradičnej ľudovej kultúre.

„Očakávame vecnú a plodnú diskusiu, ktorej záverom bude zapracovanie pripomienok do návrhu obsahového a výkonového štandardu pripravovaného voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre. Ďalšie semináre s workshopmi pre učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí budú mať záujem o vyučovanie nového voliteľného predmetu v ich školách, Štátny pedagogický ústav zrealizuje v priebehu apríla a mája budúceho roka,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Metodické a didaktické materiály k novému voliteľnému predmetu pre učiteľov vypracujú členovia Odbornej komisie ŠPÚ pre prípravu voliteľného predmetu na podporu tradičnej ľudovej kultúry do konca školského roka 2019/2020, aby boli k dispozícii od nového školského roka 2020/2021.

Na dobových fotografiách zo ZUŠ na Madáčovej ulici č.6 v Ružomberku sú zachytení aj aktéri natáčania filmu vo Vlkolínci v roku 1922. Medzi hlavnými účinkujúcim bol aj Karel Gott.