Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.01.2018

V ŠPÚ zasadala pracovná skupina k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Výsledkom úprav by mali byť zmeny, ktoré budú viesť k zlepšeniu stavu vo vzdelávaní orientovaného na potreby a záujmy žiaka. V budúcnosti by mali byť centrom pri vymedzovaní vzdelávacieho štandardu žiaci.

„Cieľom materiálu je nastaviť úpravy kurikúl v nadchádzajúcom období  cyklicky na základe exaktných výsledkov,  vstupovať do existujúcich kurikúl s istým časovým odstupom a nastaviť model ich úprav podľa výsledkov empirických výskumov ako aj podľa zozbieraných analýz kvalitatívnych metód, pričom je potrebné aj presné stanovenie časového harmonogramu, aby sa do kurikúl nemohlo vstupovať kedykoľvek a bezdôvodne,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Časový návrh na systémové revidovanie kurikúl spočíva spravidla v trvaní dĺžky každého stupňa vzdelávania plus jeden rok na kompletizáciu návrhu. Počas trvania dĺžky stupňa by mal prebiehať výskum zameraný na vzdelávacie štandardy. V roku po trvaní stupňa vzdelávania by boli na základe výsledkov výskumu vypracované návrhy zmien.

Revíziu kurikúl robia všetky vyspelé štáty pravidelne. Dôvodom je najmä meniaci sa svet, spoločnosť, vývoj. Zmeny sa vykonávajú na základe hĺbkovej analýzy vybraných javov, a následnej odbornej diskusie.

„K myšlienke revízie kurikúl prispieva aj najnovší celosvetový dokument týkajúci sa vzdelávania Edukácia 2030 s udržateľnými cieľmi, kde je napríklad zakotvená požiadavka na štátom financované 12-ročné povinné vzdelávanie a mnohé iné významné zmeny,“ doplnil Ľ. Hajduk.