Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.12.2017

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, komentáre autorov a recenzentov z tvorby učebných textov, zameraných na kultúru a históriu národnostných menšín. Učebný materiál má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov nižšieho stredného vzdelávania (druhého stupňa základnej školy), ktorá poskytne základné informácie o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku.

Doplňujúci učebný materiál budú môcť učitelia využiť nielen na hodinách dejepisu ale aj pri výučbe iných humanitných predmetov s cieľom rozvinúť interkultúrne kompetencie žiakov a posilniť vzájomnú úctu a rešpekt.

 „Učebná pomôcka o dejinách a kultúre menšín žijúcich na Slovensku, ktorá je určená predovšetkým učiteľom, prispeje k lepšiemu spoznaniu, tolerancii a budovaniu dobrých vzťahov medzi žiakmi v školskom i mimoškolskom prostredí,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Doplnkový učebný text má súčasníkom priblížiť dejiny, kultúru, tradície a spôsob života národnostných menšín v Slovenskej republike z dnešného pohľadu. Pre učiteľov na druhom stupni základných škôl by to mala byť pomôcka na podporu interpretácie konkrétnych tém, ku ktorým  bude vypracovaný manuál pre učiteľa vrátane pracovných listov pre žiakov. Publikácia prezentuje národnostné menšiny, žijúce na Slovensku: maďarskú, rómsku, rusínsku, ukrajinskú, ruskú, židovskú,   nemeckú, českú, moravskú, chorvátsku, bulharskú, poľskú a srbskú menšinu. Autormi publikácie sú známe osobnosti, reprezentujúce jednotlivé národnostné menšiny. V súčasnosti je publikácia predmetom konzultácií odborníkov z Historického ústavu SAV a Ústavu etnológie SAV.