Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.02.2018

V ŠPÚ sa konalo stretnutie skupiny odborníkov s cieľom podporiť a zvýšiť úroveň komunikačných zručností detí a žiakov v rámci školského vzdelávania

Odborníci z akademického prostredia ako aj školskej praxe diskutovali v Štátnom pedagogickom ústave o možnostiach ako zlepšiť úroveň komunikačných zručností žiakov v rámci školského vzdelávania.

„Ako je známe, komunikačné zručnosti sú v súčasnej virtuálnej dobe veľmi dôležité, ovplyvňujú výsledok sociálneho kontaktu - osobného i pracovného, zlepšujú úspech vo vzdelávaní i uplatnenie sa v práci,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Odborníci konštatovali, že formálne je požiadavka rozvíjania komunikačných zručností čiastočne začlenená v ŠVP v rámci vyučovacích predmetov a prierezových tém, najmä mediálnej výchovy a osobnostného a sociálneho rozvoja.  Prítomní sa zhodli v tom, že je potrebné pripraviť konkrétne kroky na väčšiu  a systematickejšiu podporu tzv. „komunikačnej výchovy“ priamo v školskej praxi. V diskusii bolo uvedených viacero možností, či už vypracovanie tém, štandardov cieleného voliteľného predmetu, vytvorenie metodického manuálu pre učiteľov pre jednotlivé stupne vzdelávania a s ohľadom na vek, respektíve vývinovú etapu. Okrem toho sa hovorilo aj o potrebe prípravy učiteľov v tejto oblasti  a možnostiach, ktoré už v súčasnosti existujú v rámci vysokoškolského vzdelávania, napr. odbory mediálna a masmediálna komunikácia. Na záver sa zúčastnení odborníci dohodli, že v tejto prvej etape sa zosumarizujú všetky podklady a existujúce zdroje.

„V druhej fáze posúdime sa rozhodneme pre ďalšie konkrétne kroky na intenzívnejšiu podporu zvýšenia komunikačných zručností našich žiakov, “ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.