Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


18.01.2022

Štátny pedagogický ústav predstavuje nový vzdelávací portál www.spolu-together-jekhetane.sk

Školy a pedagógovia môžu využiť inovatívnu online platformu, ktorá výrazným spôsobom skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil pre učiteľov a širšiu pedagogickú verejnosť nový vzdelávací a metodologický portál www.spolu-together-jekhetane.sk.

Novinka ponúka komplexný prehľad učebných a metodických materiálov, podporných študijných materiálov a vzdelávacích aktivít a tréningov pre učiteľov a ďalší pedagogický personál, ktorí pôsobia v školách so žiakmi z rómskych komunít.

„Podpora úspešnosti rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní je jednou z priorít Štátneho pedagogického ústavu. Časť našich aktivít sa preto zameriava na rozvoj kompetencií učiteľov a učiteliek, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Verím, že pripravený portál bude pre nich užitočným a praktickým nástrojom,“ hovorí riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Portál Spolu-together-jekhetane.sk je zameraný na oblasť rómskeho jazyka, rómskej kultúry, rómskej histórie, interkultúrnej výchovy a vzdelávania v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva.

„Uľahčí využívanie rôznych digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie, ako aj pri zavadzaní nových pedagogických prístupov vo vzdelávaní detí a žiakov z rómskych komunít. Ďalej prostredníctvom vzdelávacích aktivít a tréningov umožní sieťovanie slovenských škôl so žiakmi z rómskych komunít, učiteľov ako aj výskumných a odborných pracovníkov,“ upresňuje Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu.

Vzdelávací portál je určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, asistentov učiteľov a vychovávateľov, výskumných a odborných pracovníkov, manažment škôl a tiež širšiu pedagogickú verejnosť.

 Spustenie inovatívneho portálu Spolu-together-jekhetane.sk sa stretlo s pozitívnym ohlasom.

„V našej dlhoročnej praxi sme sa nestretli s podobným vzdelávacím nástrojom v rámci Slovenska. Sú tu veľmi užitočné informácie pre celý manažment škôl, hlavne pri vzdelávaní rómskych detí, príp. v školách, kde je vysoké percento rómskych žiakov. Nájdu tu informácie o vzdelávacích projektoch aj pre učiteľov, asistentov, vychovávateľov. Následne to pomôže aj rómskym žiakom pri prekonávaní bariér, s ktorými sa môžu v školách stretnúť – kultúra, jazyk, metódy výučby a podobne. Zároveň môžu informácie na tomto portáli pomôcť aj pri výmene skúseností medzi riaditeľmi, učiteľmi a asistentmi. Vieme si predstaviť, že môžeme prispievať svojimi pedagogickými skúsenosťami a zdieľať ich s pedagogičkami a pedagógmi. ŠPÚ sa tak stane, okrem iného, sprostredkovateľom medzi školami, ktoré sa zaoberajú inklúziou rómskych žiakov do vzdelávacieho systému na Slovensku. Toto tu doteraz chýbalo,“ uviedla Jana Tomová riaditeľka Súkromnej spojenej školy a Súkromného gymnázia s vyučovaním rómskeho jazyka v Kremnici.

Platforma ponúka komplexný prehľad o učebných materiáloch, metodických a podporných študijných materiáloch, vzdelávacích aktivitách a tréningoch pre učiteľov a širšiu pedagogickú verejnosť, manažment škôl, výskumných a odborných pracovníkov.

Na stránke si pedagógovia nájdu tiež podklady, ktoré im pomôžu zdokonaľovať sa v rómskom jazyku, materiály o kultúre a zvykoch Rómoch.

„Vítame túto iniciatívu ŠPÚ, aj naše školy s vyučovaním rómskeho jazyka a rómskej kultúry a reálií, ktorých zriaďovateľom je Kultúrne združenie občanov Rómskej národnosti Košického kraja, n. o. budú využívať pre pedagogické účely vzdelávací portál,“ uviedla Irena Adamová, zakladateľka súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach.

„Vzdelávací portál určite pomôže učiteľom, ktorí vyučujú predmet Rómsky jazyk a literatúra v základných a stredných školách, pretože na portáli nájdu podporné učebné materiály z rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov a tiež  odborne publikácie a metodiky podporujúce interkultúrne vzdelávanie v školách s vyšším zastúpením žiakov z rómskych komunít. Veľmi pozitívne sú informácie o už zrealizovaných a prebiehajúcich projektoch. Vzdelávací portál je prehľadný, ľahko použiteľný, zrozumiteľný,“ dopĺňa lektorka rómskeho jazyka Eva Gašparová, ktorá pôsobila v školstve od roku 1977 a spolupracovníčka Štátneho pedagogického ústavu.

Web Spolu-together-jekhetane.sk je súčasťou projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Známeho pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Portál www.spolu-together-jekhetane.sk. poskytuje prehľad projektových aktivít, výstupy projektu (publikácie, vzdelávacie aktivity, študijné návštevy, školenia a tréningy), aktuality, tlačové správy, záverečné hodnotenie, archív, často kladené otázky. Návštevníci tu nájdu aj informácie o donoroch projektu, zdrojoch financovania a spolupráci s partnerom projektu Európskym Wergeland Centrom.