Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


ŠPÚ nadviazal spoluprácu s Panónskou univerzitou v maďarskom meste Veszprém

Na úvodnom nadnárodnom projektovom stretnutí v priestoroch Fakulty podnikania a ekonomiky Panónskej univerzity vo Vespréme partnerské organizácie predstavili svoju činnosť i podiel práce v nadchádzajúcom partnerstve v anglickom a maďarskom jazyku.

„Jednotlivé krajiny v rámci tohto projektu budú prostredníctvom výskumu sumarizovať najlepšie príklady pedagogickej praxe stredných škôl, zameraných na rozvoj kompetencie žiaka učiť sa. Ďalšou aktivitou bude vzdelávanie učiteľov stredných škôl a vypracovanie testu za účelom hodnotenia kompetencie žiaka učiť sa. Úlohou partnerských stredných škôl bude tvorba vzdelávacích materiálov pre rozvoj kompetencií žiakov učiť sa,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Cieľom medzinárodného projektu LELLE2 je identifikovať najúspešnejšie stratégie učenia sa, príklady dobrej praxe stredných škôl a nápady, ako rozvíjať tri kompetencie žiakov stredných škôl -kritické myslenie, riešenie problému a manažovanie vlastného procesu učenia sa.

„Súčasťou kick-off mítingu boli aj manažérske riadenia projektu na úrovni hlavného koordinátora projektu a na úrovni partnera projektu, publicita projektu a šírenie výsledkov projektu. Partneri projektu sa dohodli na ďalšom postupe realizácie projektu a časovom harmonograme projektu,“ doplnil námestník ŠPÚ Jozef Facuna, ktorý je koordinátor projektu za Slovensko. 

Začiatky Panónskej univerzity siahajú do roku 1949, keď vznikla chemická fakulta Budapeštianskej technickej univerzity. Tá sa v roku 1951 osamostatnila pod názvom Veszprémska chemická univerzita. Dnes má Panónska univerzita vo Veszpréme niekoľko fakúlt, ktoré navštevuje cca 10.000 študentov.

Fakulta podnikania a ekonomiky Panónskej Univerzity vo Veszpréme sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít, vrátane projektov a programov ako Erasmus apod. Táto škola bola prvou fakultou, ktorá získala v Maďarsku ocenenie za vysokoškolskú kvalitu fakulty v roku 2008. Ocenenie získali za vynikajúce výsledky v uplatňovaní metód zlepšovania kvality vzdelávania, za stupeň rozvoja infraštruktúry, spokojnosti študentov, intenzity podnikových vzťahov a kvality riadenia talentu.