Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


30.11.2017

ŠPÚ bolo ocenené pamätnou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk prevzal od dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave Alice Vančovej pamätnú medailu ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu ŠPÚ pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Odovzdávanie pamätnej medaily a Ceny Vladimíra Predmerského bolo súčasťou programu medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50.ročnej reflexii.

Odbornú konferenciu zorganizoval Ústav špeciálnopedagogických štúdií a Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK pri príležitosti  50.výročia založenia Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku, čo predstavovalo otvorenie študijného odboru špeciálna pedagogika formou denného štúdia.

„Toto ocenenie, ktoré vyzdvihuje význam práce niekoľkých generácií zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu, prichádza symbolicky v čase, keď si pripomíname 70.výročie založenia tohto najstaršieho vedeckovýskumného pracoviska v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku. Zároveň podčiarkuje dôležitosť práce ŠPÚ v oblasti špeciálnej pedagogiky práve v súčasnosti, keď špeciálna pedagogika, problematika inklúzie, integrácie, začleňovania detí i dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením sú témou dňa nielen na Slovensku ale v celej Európskej únii,“ podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v slávnostnom príhovore na konferencii.   

Na medzinárodnej odbornej konferencii Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50.ročnej reflexii na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave prezentovalo výskumno-vedecké poznatky viac ako tridsať vedcov a pedagógov z krajín višegrádskej štvorky.

Okrem iného, odborníci porovnali stav inklúzie a jej trendov v študijných programoch špeciálnej pedagogiky v štátoch EÚ, predstavili metódy a formy práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením v prostredí výchovy mimo vyučovania a zdôraznili prístupnosť kultúrnych inštitúcií ako aspekt, ktorý ovplyvňuje kvalitu života zdravotne postihnutých ľudí.