Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.01.2018

V publikácii o využití pridelených grantov EHP a Nórska 2009-2014 pre Slovensko je aj ŠPÚ

Grant v programe Iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie získalo 18 projektov. Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo vybrali do publikácie preddefinovaný projekt Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkulturálnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorého prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt je zverejnený v publikácii Úradu vlády a Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktorú tieto inštitúcie spoločne vydali v roku 2017 v slovensko-anglickej verzii.

"Cieľom programu bolo posilnenie sociálnej inklúzie prostredníctvom kvalitných interkultúrnych vzdelávacích programov a podpora základných a stredných škôl v rozvoji inkluzívneho vzdelávania, čo sa aj naplnilo. Prostredníctvom hlavných aktivít projektu ŠPÚ vznikol akreditovaný študijný program inovatívneho vzdelávania, súbor publikácií zameraných na rómsky jazyk, rómsku históriu a metodológiu inkluzívneho vzdelávania, pribudlo 45 pedagogických absolventov študijného programu a vzniklo 20 základných škôl s vlastnými inkluzívnymi vzdelávacími aktivitami,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Partnerom v projekte ŠPÚ bol Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue, Lillehammer, Nórsko a donorským partnerom Rada Európy. 

Publikácia Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko poskytuje prehľad o grantoch poskytnutých Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR. V rámci druhého programového obdobia sa na Slovensku úspešne zrealizovalo celkovo 8 programov s viac než 210 projektami a takmer 200 projektov podporených cez Fond pre mimovládne organizácie. Granty v hodnote 80 miliónov eur boli využité na obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva, sociálnu inklúziu, cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou, prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám, ekologickej obnove hospodárstva a na ďalšie oblasti.

Na obdobie rokov 2009-2014 poskytli donori celkovo 1,8 miliardy eur na granty EHP a Nórska v 16 prijímateľských krajinách v strednej a južnej Európe, aby prispeli k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a posilneniu súdržnosti v Európe.