Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.09.2017

Ľ. Hajduk: Projekt VTS pre telesnú a športovú výchovu je motiváciou pre modernizáciu školy

Projektový manažér projektu Vedecko technické služby-most k modernizácii telesnej a športovej výchovy Jozef Gálik informoval koordinátora projektu, riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, o priebehu jeho realizácie v praxi. Po úvodnom kolokviu interdisciplinárneho charakteru, na ktorom boli odborníci z akademickej obce aj z praxe, keďže v projekte sa kladie veľký dôraz na prepojenie výskumu a praxe, pokračovala jeho realizácia v zmysle zadania projektu vytváraním filmového archívu, spracovávaním histórie vývoja materiálno-technickej základne telovýchovy a športu a porovnávaním patentových a literárnych rešerší , teda porovnávaním stavu svetovej techniky so zámermi projektu. Časová os projektu je rozdelená do niekoľkých etáp.

 

„Po prvej, študijnej etape, ktorá sformulovala úlohy technického rozvoja, bude  ďalším krokom overovanie výsledkov projektu v školách. Po tejto etape bude nasledovať podpora slovenských patentov, výroby a zamestnanosti v ako súčasti tvorby ľudských zdrojov, vyplývajúcej z Operačného programu Európskej únie,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

 Konkrétnymi výstupmi v praxi sú nielen printové materiály, ale aj profesionálny videofilm, ktorý je názornou pomôckou pre školy , kluby a rodiny na Slovensku, ako si vytvoriť podmienky pre kvalitné a účinné pohybové aktivity.

„Predložená štúdia a videofilm bude v dohľadnom čase zverejnený na webe ako motivačný materiál pre modernizáciu školy,“ doplnil Ľ. Hajduk.

Prioritou projektu VTS-modernizácia telesnej a športovej výchovy, ktorú podporuje Štátny pedagogický ústav aj ministerstvo školstva je modernizácia materiálno-technickej základne a zvýšenie dostupnosti pohybových aktivít. Vízia presahuje rámec viacerých rezortov a má interdisciplinárny charakter, ktorý vytvára uzavretý reťazec filozofickej, organizačnej, technickej, realizačnej a propagačnej oblasti s výstupom a spätnou väzbou pre trvalú inováciu.

„Cielené cvičenie je antivírusom, prevenciou pred civilizačnými chorobami pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Navyše, projekt rieši aj aktuálnu otázku prípravy obyvateľstva na nepredvídané situácie,“ doplnil projektový manažér J. Gálik.

„Šport pre všetkých, to je náš zámer pri realizácii tohto projektu na ozdravenie populácie. Je naplnením zámeru rozvoja telovýchovy a športu, ktorý je súčasťou programového vyhlásenia vlády a zámerov rezortu školstva,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.