Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


30.09.2017

Štátny pedagogický ústav podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

Štátny pedagogický ústav realizuje aktivity , ktoré sú zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka na Slovensku. „V októbri pripravujeme spoločné pracovné rokovanie zástupcov zahraničných kultúrnych inštitúcií na Slovensku k problematike vyučovania druhého cudzieho jazyka a rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Tento návrh bol spracovaný v novembri 2016, ale zatiaľ nebol schválený,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ tiež pripravuje otvorenie programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku, otvoria v ŠPÚ nový program vzdelávania pre učiteľov 20.októbra tohto roka.

„Projekt Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka základných a stredných škôl“ je kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl, ktoré bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia a po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov,“ potvrdil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Program inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku s názvom Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných škôl bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 26.6. 2017 . Vzdelávanie technicky, organizačne a obsahovo zabezpečí Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Prvé stretnutie sa bude konať dňa 20. októbra 2017 v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici č.8 v Bratislave.