Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.10.2019

ŠPÚ prezentoval Slovensko v Estónsku na treťom nadnárodnom stretnutí k projektu Učme sa, ako sa učiť

Tretie nadnárodné stretnutie členov projektového tímu medzinárodného projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2019 v Kuressaare v Estónsku, využili partneri projektu na vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa. Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom v maďarskom  Veszpréme. Slovenskú republiku zastupoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna.

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu informovali o príprave a priebehu intenzívneho školenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. – 5. júla 2019 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu. Školenie bolo explicitne zamerané na rozvoj kompetencií v troch oblastiach:  kritické myslenie, riešenie problémov a riadenie vlastného procesu učenia sa. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s možnými metódami rozvoja kompetencií vo vyššie uvedených troch oblastiach; pripraviť účastníkov školenia na školenie ich kolegov v škole; pripraviť účastníkov školenia na integráciu metód do rôznych výchovno-vzdelávacích predmetov. V rámci školenia boli zároveň odpilotované vzdelávacie materiály, ktoré boli vytvorené Štátnym pedagogickým ústavom, Panónskou univerzitou a Univerzitou Esterházy Károly. Po ukončení školenia bola spätná väzba k vzdelávacím materiálom zapracovaná a bola tak vytvorená finálna verzia školiaceho materiálu.

Na pracovnom stretnutí boli prerokované aj úlohy partnerských organizácií, ktoré by mali byť realizované od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020.

„S cieľom diseminácie výstupov projektu LELE2 a podpory rozvoja kompetencií v oblasti kritického myslenia, riešenia problémov a riadenia vlastného procesu učenia sa uskutočnia v partnerských krajinách každej okrúhle stoly. V Slovenskej republike bude okrúhly stôl organizovaný Cirkevnou školou Marianum v Komárne v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, predbežný termín bol stanovený na 9. jún 2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu i na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Záverečná konferencia projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktorého koordinátorom za Slovenskú republiku je výskumný a vývojový pracovník ŠPÚ Jozef Facuna, sa bude konať v Budapešti 2. októbra 2020.